++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+Lege privind dreptul de*autor si drepturile cone+
+xe TITLUL I. Dreptul de autor PARTEA I Dispoziti+
+i generale CAPITOLUL I Dispozitii introductive A+
+rt. 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere lit+
+erare, artistice sau stiintifice, precum si asup+
+ra altor opere de creatie intelectuala este recu+
+noscut si garantat in conditiile prezentei legi.+
+ Acest drept este legat de persoana autorului si+
+ comporta atribute de ordin moral si patrimonial+
+. (2) Opera de creatie intelectuala este recunos+
+cuta si protejata, independent de aducerea la cu+
+nostinta publica, prin simplul fapt al realizari+
+i ei, chiar in forma nefinalizata. Art. 2 Recuno+
+asterea drepturilor prevazute in prezenta lege n+
+u prejudiciaza si nu exclude protectia acordata +
+prin alte dispozitii legale. CAPITOLUL II.. Subi+
+ectul dreptului de autor Art. 3 (1) Este autor p+
+ersoana fizica sau persoanele fizice care au cre+
+at opera. (2) in cazurile expres prevazute de le+
+ge, pot beneficia de protectia acordata autorulu+
+i persoanele juridice si persoanele fizice, alte+
+le decat autorul. (3) Calitatea de subiect al dr+
+eptului de autor se poate transmite in conditiil+
+e legii. Art. 4 (1) Se prezuma a fi autor, pana +
+la proba contrara, persoana sub numele careia op+
+era a fost adusa pentru prima data la cunostinta+
+ publica. (2) Cand opera a fost adusa la cunosti+
+nta publica sub forma anonima sau sub un pseudon+
+im care nu permite identificarea autorului, drep+
+tul de autor se exercita de persoana fizica sau +
+juridica ce o face publica avand consimtamantul +
+autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie+
+ identitatea. Art. 5 (1) Este opera comuna opera+
+ creata de mai multi coautori, in colaborare. (2+
+) Dreptul de autor asupra operei comune apartine+
+ coautorilor acesteia, intre care unul poate fi +
+autorul principal, in conditiile prezentei legi.+
+ (3) in lipsa unei conventii contrare, coautorii+
+ nu pot utiliza opera decat de comun acord. Refu+
+zul consimtamantului din partea oricaruia dintre+
+ coautori trebuie sa fie temeinic justificat. (4+
+) in cazul in care contributia fiecarui coautor +
+este distincta, aceasta poate fi utilizata separ+
+at, cu conditia sa nu se prejudicieze utilizarea+
+ operei comune sau drepturile celorlalti coautor+
+i. (5) in cazul utilizarii operei create in cola+
+borare, remuneratia se cuvine coautorilor in pro+
+portiile pe care acestia le-au convenit. in lips+
+a unei conventii, remuneratia se imparte proport+
+ional cu partile de contributie ale autorilor sa+
+u in mod egal, daca acestea nu se pot stabili. A+
+rt. 6 (1) Este opera colectiva opera in care con+
+tributiile personale ale coautorilor formeaza un+
+ tot, fara a fi posibil, data fiind natura opere+
+i, sa se atribuie un drept distinct vreunuia din+
+tre coautori asupra ansamblului operei create. (+
+2) in lipsa unei conventii contrare, dreptul de +
+autor asupra operei colective apartine persoanei+
+ fizice sau juridice din initiativa, sub respons+
+abilitatea si sub numele careia a fost creata.. +
+ CAPITOLUL III Obiectul dreptului de autor Art. +
+7 Constituie obiect al dreptului de autor operel+
+e originale de creatie intelectuala in domeniul +
+literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi +
+modalitatea de creatie, modul sau forma de expri+
+mare si independent de valoarea si destinatia lo+
+r, cum sunt: a) scrierile literare si publicisti+
+ce, conferintele, predicile, pledoariile, preleg+
+erile si orice alte opere scrise sau orale, prec+
+um si programele pentru calculator; b) operele s+
+tiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunic+
+arile, studiile, cursurile universitare, manuale+
+le scolare, proiectele si documentatiile stiinti+
+fice; c) compozitiile muzicale cu sau fara text;+
+ d) operele dramatice, dramatico-muzicale, opere+
+le coregrafice si pantomimele; e) operele cinema+
+tografice, precum si orice alte opere audiovizua+
+le; f) operele fotografice, precum si orice alte+
+ opere exprimate printr-un procedeu analog fotog+
+rafiei; g) operele de arta grafica sau plastica,+
+ cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravu+
+ra, litografie, arta monumentala, scenografie, t+
+apiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalu+
+lui, desene, design, precum si alte opere de art+
+a aplicata produselor destinate unei utilizari p+
+ractice; h) operele de arhitectura, inclusiv pla+
+nsele, machetele si lucrarile grafice ce formeaz+
+a proiectele de arhitectura; i) lucrarile plasti+
+ce, hartile si desenele din domeniul topografiei+
+, geografiei si stiintei in general. Art. 8 Fara+
+ a prejudicia drepturile autorilor operei origin+
+ale, constituie, de asemenea, obiect al dreptulu+
+i de autor operele derivate care au fost create +
+plecand de la una sau mai multe opere preexisten+
+te, si anume: a) traducerile, adaptarile, adnota+
+rile, lucrarile documentare, aranjamentele muzic+
+ale si orice alte transformari ale unei opere li+
+terare, artistice sau stiintifice care reprezint+
+a o munca intelectuala de creatie; b) culegerile+
+ de opere literare, artistice sau stiintifice, c+
+um ar fi: enciclopediile si antologiile, colecti+
+ile sau compilatiile de materiale sau date, prot+
+ejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, pri+
+n alegerea sau dispunerea materialului, constitu+
+ie creatii intelectuale. Art. 9 Nu pot beneficia+
+ de protectia legala a dreptului de autor urmato+
+arele: a) ideile, teoriile, conceptele, descoper+
+irile stiintifice, procedeele, metodele de funct+
+ionare sau conceptele matematice ca atare si inv+
+entiile, continute intr-o opera, oricare ar fi m+
+odul de preluare, de scriere, de explicare sau d+
+e exprimare; b) textele oficiale de natura polit+
+ica, legislativa, administrativa, judiciara si t+
+raducerile oficiale ale acestora; c) simbolurile+
+ oficiale ale statului, ale autoritatilor public+
+e si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigil+
+iul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecuso+
+nul si medalia; d) mijloacele de plata; e) stiri+
+le si informatiile de presa; f) simplele fapte s+
+i date. CAPITOLUL IV.. Continutul dreptului de a+
+utor Art. 10 Autorul unei opere are urmatoarele +
+drepturi morale: a) dreptul de a decide daca, in+
+ ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta +
+publica; b) dreptul de a pretinde recunoasterea +
+calitatii de autor al operei; c) dreptul de a de+
+cide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta+
+ publica; d) dreptul de a pretinde respectarea i+
+ntegritatii operei si de a se opune oricarei mod+
+ificari, precum si oricarei atingeri aduse opere+
+i, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa; e+
+) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca+
+ este cazul, pe titularii drepturilor de utiliza+
+re, prejudiciati prin exercitarea retractarii. A+
+rt. 11 (1) Drepturile morale nu pot face obiectu+
+l vreunei renuntari sau instrainari. (2) Dupa mo+
+artea autorului, exercitiul drepturilor prevazut+
+e la art. 10 lit. a), b) si d) se transmite prin+
+ mostenire, potrivit legislatiei civile, pe dura+
+ta nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exerc+
+itiul acestor drepturi revine organismului de ge+
+stiune colectiva care a administrat drepturile a+
+utorului sau, dupa caz, organismului cu cel mai +
+mare numar de membri, din domeniul respectiv de +
+creatie. Art. 12 Autorul unei opere are dreptul +
+patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod+
+ si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a+
+ consimti la utilizarea operei de catre altii. A+
+rt. 13 Utilizarea unei opere da nastere la drept+
+uri patrimoniale, distincte si exclusive, ale au+
+torului de a autoriza sau de a interzice: a) rep+
+roducerea operei; b) distribuirea operei; c) imp+
+ortul in vederea comercializarii pe piata intern+
+a a copiilor realizate, cu consimtamantul autoru+
+lui, dupa opera; d) inchirierea operei; e) impru+
+mutul operei; f) comunicarea publica, direct sau+
+ indirect a operei, prin orice mijloace, inclusi+
+v prin punerea operei la dispozitia publicului, +
+astfel incat sa poata fi accesata in orice loc s+
+i in orice moment ales, in mod individual, de ca+
+tre public; g) radiodifuzarea operei; h) retrans+
+miterea prin cablu a operei; i) realizarea de op+
+ere derivate. Art. 14 Prin reproducere, in sensu+
+l prezentei legi, se intelege realizarea, integr+
+ala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii+
+ ale unei opere, direct sau indirect, temporar o+
+ri permanent, prin orice mijloc si sub orice for+
+ma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari so+
+nore sau audiovizuale a unei opere, precum si st+
+ocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mi+
+jloace electronice. Art. 14^1 (1) Prin distribui+
+re, in sensul prezentei legi, se intelege vanzar+
+ea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu on+
+eros ori gratuit, a originalului sau a copiilor +
+unei opere, precum si oferirea publica a acestor+
+a. (2) Dreptul de distribuire se epuizeaza o dat+
+a cu prima vanzare sau cu primul transfer de dre+
+pt de proprietate asupra originalului ori a copi+
+ilor unei opere, pe piata interna, de catre titu+
+larul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia+
+. Art. 14^2 Prin import, in sensul prezentei leg+
+i, se intelege introducerea pe piata interna, cu+
+ scopul comercializarii, a originalului sau a co+
+piilor legal realizate ale unei opere fixate pe +
+orice fel de suport. Art. 14^3 Prin inchiriere, +
+in sensul prezentei legi, se intelege punerea la+
+ dispozitie spre utilizare, pentru un timp limit+
+at si pentru un avantaj economic sau comercial d+
+irect ori indirect, a unei opere. Art. 14^4 (1) +
+Prin imprumut, in sensul prezentei legi, se inte+
+lege punerea la dispozitie spre utilizare, pentr+
+u un timp limitat si fara un avantaj economic sa+
+u comercial direct ori indirect, a unei opere pr+
+in intermediul unei institutii care permite acce+
+sul publicului in acest scop. (2) imprumutul efe+
+ctuat prin biblioteci nu necesita autorizarea au+
+torului si da dreptul acestuia la o remuneratie +
+echitabila. Acest drept nu poate face obiectul u+
+nei renuntari. (3) Remuneratia echitabila prevaz+
+uta la alin. (2) nu se datoreaza in cazul in car+
+e imprumutul este realizat prin bibliotecile ins+
+titutiilor de invatamant si prin bibliotecile pu+
+blice cu acces gratuit. (4) imprumutul unor oper+
+e fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale+
+ nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima+
+ distribuire a operei. (5) Dreptul de imprumut n+
+u se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu pri+
+mul transfer de drept de proprietate asupra orig+
+inalului ori a copiilor unei opere, pe piata, ef+
+ectuat sau consimtit de titularul de drepturi. A+
+rt. 14^5 Dispozitiile prezentei legi privind inc+
+hirierea si imprumutul nu se aplica: a) construc+
+tiilor rezultate din proiecte arhitecturale; b) +
+originalelor sau copiilor operelor de design ori+
+ de arta aplicata, utilizate pentru realizarea p+
+roduselor de consum; c) originalelor sau copiilo+
+r operelor, realizate in scopul comunicarii publ+
+ice ori pentru a caror utilizare exista un contr+
+act; d) lucrarilor de referinta pentru consultar+
+e imediata sau pentru imprumut intre institutii;+
+ e) operelor create de autor in cadrul contractu+
+lui individual de munca, daca acestea sunt utili+
+zate de catre cel care a angajat autorul, in cad+
+rul activitatii obisnuite. Art. 15 (1) Se consid+
+era comunicare publica orice comunicare a unei o+
+pere, realizata direct sau prin orice mijloace t+
+ehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sa+
+u in orice loc in care se aduna un numar de pers+
+oane care depaseste cercul normal al membrilor u+
+nei familii si al cunostintelor acesteia, inclus+
+iv reprezentarea scenica, recitarea sau orice al+
+ta modalitate publica de executie ori de prezent+
+are directa a operei, expunerea publica a operel+
+or de arta plastica, de arta aplicata, fotografi+
+ca si de arhitectura, proiectia publica a operel+
+or cinematografice si a altor opere audiovizuale+
+, inclusiv a operelor de arta digitala, prezenta+
+rea intr-un loc public,prin intermediul inregist+
+rarilor sonore sau audiovizuale, precum si preze+
+ntarea intr-un loc public, prin intermediul oric+
+aror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De as+
+emenea, se considera publica orice comunicare a +
+unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, r+
+ealizata prin punerea la dispozitie publicului, +
+inclusiv prin internet sau alte retele de calcul+
+atoare, astfel incat oricare dintre membrii publ+
+icului sa poata avea acces la aceasta din orice +
+loc sau in orice moment ales in mod individual. +
+(2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice com+
+unicarea publica sau punerea la dispozitia publi+
+cului a operelor nu se considera epuizat prin ni+
+ci un act de comunicare publica sau de punere la+
+ dispozitia publicului. Art. 15^1 in sensul prez+
+entei legi, prin radiodifuzare se intelege: a) e+
+miterea unei opere de catre un organism de radio+
+difuziune ori de televiziune, prin orice mijloc +
+ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, s+
+unetelor sau imaginilor, ori a reprezentarii ace+
+stora, inclusiv comunicarea ei publica prin sate+
+lit, in scopul receptionarii de catre public; b)+
+ transmiterea unei opere sau a reprezentarii ace+
+steia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica s+
+au prin orice alt procedeu similar, cu exceptia +
+retelelor de calculatoare, in scopul receptionar+
+ii ei de catre public. Art. 15^2 Prin retransmit+
+erea prin cablu, in sensul prezentei legi, se in+
+telege retransmiterea simultana, nealterata si i+
+ntegrala, de catre un operator, prin mijloacele +
+prevazute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sis+
+tem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru re+
+ceptionarea de catre public, a unei transmisii i+
+nitiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit,+
+ de servicii de programe de radiodifuziune sau d+
+e televiziune, destinate receptionarii de catre +
+public. Art. 16 Prin realizarea de opere derivat+
+e, in sensul prezentei legi, se intelege traduce+
+rea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum s+
+i orice alta transformare a unei opere preexiste+
+nte, daca aceasta constituie creatie intelectual+
+a. Art 17-20 Abrogate Art. 21 (1) Autorul unei o+
+pere originale de arta grafica sau plastica ori +
+al unei opere fotografice beneficiaza de un drep+
+t de suita, reprezentand dreptul de a incasa o c+
+ota din pretul net de vanzare obtinut la orice r+
+evanzare a operei, ulterioara primei instrainari+
+ de catre autor, precum si dreptul de a fi infor+
+mat cu privire la locul unde se afla opera sa. (+
+2) Dreptul mentionat la alin. (1) se aplica tutu+
+ror actelor de revanzare a unei opere originale +
+de arta grafica sau plastica ori a unei opere fo+
+tografice care implica, in calitate de vanzatori+
+, cumparatori sau intermediari, saloane, galerii+
+ de arta, precum si orice comerciant de opere de+
+ arta. (3) in sensul prezentei legi, copiile ope+
+relor originale de arta sau fotografice, care au+
+ fost facute intr-un numar limitat de catre insu+
+si autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt c+
+onsiderate opere de arta originale. (4) Suma dat+
+orata in temeiul alin. (1) se calculeaza conform+
+ urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 e+
+uro sau contravaloarea in lei: a) de la 300 la 3+
+.000 euro - 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 euro+
+ - 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%; +
+d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%; e) de +
+la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%; f) peste 5+
+00.000 euro - 0,25%. (5) Vanzatorul trebuie sa i+
+i comunice autorului informatiile prevazute la a+
+lin. (1), in termen de doua luni de la data vanz+
+arii, raspunzand de retinerea procentelor sau co+
+telor din pretul de vanzare, fara adaugarea alto+
+r taxe, si de plata catre autor a sumei datorate+
+ conform prevederilor alin. (4). (6) Beneficiari+
+i dreptului de suita sau reprezentantii acestora+
+ pot solicita, timp de 3 ani de la data revanzar+
+ii, persoanelor prevazute la alin. (2) informati+
+i necesare pentru a asigura plata sumelor datora+
+te conform prevederilor alin. (4). (7) Dreptul d+
+e suita nu poate face obiectul vreunei renuntari+
+ sau instrainari. Art. 22 Proprietarul sau poses+
+orul unei opere este dator sa permita accesul au+
+torului operei si sa o puna la dispozitie acestu+
+ia, daca acest fapt este necesar pentru exercita+
+rea dreptului sau de autor si cu conditia ca pri+
+n aceasta sa nu se aduca atingere unui interes l+
+egitim al proprietarului sau al posesorului. in +
+acest caz, proprietarul sau posesorul poate pret+
+inde autorului operei o garantie suficient pentr+
+u securitatea operei, asigurarea acesteia la o s+
+uma ce reprezinta valoarea pe piata a originalul+
+ui, precum si o remuneratie corespunzatoare. Art+
+. 23 (1) Proprietarul originalului unei opere nu+
+ are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi +
+autorului ei la pretul de cost al materialului. +
+(2) Daca nu este posibila returnarea originalulu+
+i, proprietarul va permite autorului sa faca o c+
+opie a operei, intr-o maniera corespunzatoare. (+
+3) in cazul unei structuri arhitecturale, autoru+
+l are numai dreptul de a face fotografii ale ope+
+rei si de a solicita proprietarului trimiterea r+
+eproducerii proiectelor. CAPITOLUL V.... Durata +
+protectiei dreptului de autor Art. 24. (1) Drept+
+ul de autor asupra unei opere literare, artistic+
+e sau stiintifice se naste din momentul crearii +
+operei, oricare ar fi modul sau forma concreta d+
+e exprimare. (2). Daca opera este creata, intr-o+
+ perioada de timp, in parti, serii, volume si in+
+ orice alte forme de dezvoltare creativa, termen+
+ul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (+
+1), pentru fiecare dintre aceste componente.. Ar+
+t. 25 (1). Drepturile patrimoniale prevazute la +
+art. 13 si 21 dureaza tot timpul vietii autorulu+
+i, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mo+
+stenire, potrivit legislatiei civile, pe o perio+
+ada de 70 de ani, oricare ar fi data la care ope+
+ra a fost adusa la cunostinta publica in mod leg+
+al.. Daca nu exista mostenitori, exercitiul aces+
+tor drepturi revine organismului de gestiune col+
+ectiva mandatat in timpul vietii de catre autor +
+sau, in lipsa unui mandat, organismului de gesti+
+une colectiva cu cel mai mare numar de membri, d+
+in domeniul respectiv de creatie. (2). Persoana +
+care, dupa incetarea protectiei dreptului de aut+
+or, aduce la cunostinta publica, in mod legal, p+
+entru prima oara, o opera nepublicata inainte be+
+neficiaza de protectia echivalenta cu cea a drep+
+turilor patrimoniale ale autorului. Durata prote+
+ctiei acestor drepturi este de 25 ani, incepand +
+din momentul in care a fost adusa pentru prima o+
+ara la cunostinta publica in mod legal. Art. 26.+
+ (1). Durata drepturilor patrimoniale asupra ope+
+relor aduse la cunostinta publica in mod legal, +
+sub pseudonim sau fara indicarea autorului, este+
+ de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta +
+publica a acestora. (2). In cazul in care identi+
+tatea autorului este adusa la cunostinta publica+
+ inainte de expirarea termenului prevazut la ali+
+n. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasa +
+nici o indoiala asupra identitatii autorului, se+
+ aplica dispozitiile art. 25 alin. (1). Art. 27.+
+ (1). Durata drepturilor patrimoniale asupra ope+
+relor realizate in colaborare este de 70 de ani +
+de la moartea ultimului coautor. (2). In cazul i+
+n care contributiile coautorilor sunt distincte,+
+ durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare +
+dintre acestea este de 70 de ani de la moartea f+
+iecarui coautor. Art. 28.. Durata drepturilor pa+
+trimoniale asupra operelor colective este de 70 +
+de ani de la data aducerii operelor la cunostint+
+a publica. In cazul in care aceasta nu se realiz+
+eaza timp de 70 de ani de la crearea operelor, d+
+urata drepturilor patrimoniale expira dupa trece+
+rea a 70 de ani de la crearea operelor. Art. 29.+
+ - abrogat Art. 30.. Drepturile patrimoniale asu+
+pra programelor pentru calculator dureaza tot ti+
+mpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia+
+ se transmit prin mostenire, potrivit legislatie+
+i civile, pe o perioada de 70 de ani. Art. 31.. +
+Modificarile neesentiale, adaugarile, taieturile+
+ sau adaptarile aduse in vederea selectiei ori a+
+ranjarii, precum si corectarea continutului unei+
+ opere sau colectii, care sunt necesare pentru c+
+ontinuarea activitatii colectiei in modul in car+
+e a intentionat autorul operei, nu vor extinde t+
+ermenul de protectie a acestei opere sau colecti+
+i. Art.. 32. Termenele stabilite in prezentul ca+
+pitol se calculeaza incepand cu data de 1 ianuar+
+ie a anului urmator mortii autorului sau aduceri+
+i operei la cunostinta publica, dupa caz... CAPI+
+TOLUL VI Limitele exercitarii dreptului de autor+
+ Art.. 33. (1) Sunt permise, fara consimtamantul+
+ autorului si fara plata vreunei remuneratii, ur+
+matoarele utilizari ale unei opere aduse anterio+
+r la cunostinta publica, cu conditia ca acestea +
+sa fie conforme bunelor uzante, sa nu contravina+
+ exploatarii normale a operei si sa nu il prejud+
+icieze pe autor sau pe titularii drepturilor de +
+utilizare : a) reproducerea unei opere in cadrul+
+ procedurilor judiciare, parlamentare sau admini+
+strative ori pentru scopuri de siguranta publica+
+; b ) utilizarea de scurte citate dintr-o opera,+
+ in scop de analiza, comentariu sau critica ori +
+cu titlu de exemplificare, in masura in care fol+
+osirea lor justifica intinderea citatului; c ) u+
+tilizarea de articole izolate sau de scurte extr+
+ase din opere in publicatii, in emisiuni de radi+
+o sau de televiziune ori in inregistrari sonore +
+sau audiovizuale, destinate exclusiv invatamantu+
+lui, precum si reproducerea pentru invatamant, i+
+n cadrul institutiilor de invatamant sau de ocro+
+tire sociala, de articole izolate sau de scurte +
+extrase din opere, in masura justificata de scop+
+ul urmarit; d ) reproducerea pentru informare si+
+ cercetare de scurte extrase din opere, in cadru+
+l bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotec+
+ilor, arhivelor institutiilor publice culturale +
+sau stiintifice, care functioneaza fara scop luc+
+rativ; reproducerea integrala a exemplarului une+
+i opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia+
+, in cazul distrugerii, al deteriorarii grave sa+
+u al pierderii exemplarului unic din colectia pe+
+rmanenta a bibliotecii sau a arhivei respective;+
+ e ) reproducerile specifice realizate de biblio+
+tecile accesibile publicului, de institutiile de+
+ invatamant sau de muzee ori de catre arhive, ca+
+re nu sunt realizate in scopul obtinerii unui av+
+antaj comercial sau economic, direct ori indirec+
+t; f ) reproducerea, cu excluderea oricaror mijl+
+oace care vin in contact direct cu opera, distri+
+buirea sau comunicarea catre public a imaginii u+
+nei opere de arhitectura, arta plastica, fotogra+
+fica sau arta aplicata, amplasata permanent in l+
+ocuri publice, in afara cazurilor in care imagin+
+ea operei este subiectul principal al unei astfe+
+l de reproduceri, distribuiri sau comunicari si +
+daca este utilizata in scopuri comerciale; g ) r+
+eprezentarea si executarea unei opere in cadrul +
+activitatilor institutiilor de invatamant, exclu+
+siv in scopuri specifice si cu conditia ca atat +
+reprezentarea sau executarea, cat si accesul pub+
+licului sa fie fara plata; h ) utilizarea operel+
+or in timpul celebrarilor religioase sau al cere+
+moniilor oficiale organizate de o autoritate pub+
+lica; i ) utilizarea, in scopuri publicitare, a +
+imaginilor operelor prezentate in cadrul expozit+
+iilor cu acces public sau cu vanzare, al targuri+
+lor, licitatiilor publice de opere de arta, ca m+
+ijloc de promovare a evenimentului, excluzand or+
+ice utilizare comerciala.. (2) In conditiile pre+
+vazute la alin. (1), sunt permise reproducerea, +
+distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea cat+
+re public, fara un avantaj direct sau indirect, +
+comercial sau economic: a ) de scurte extrase di+
+n articole de presa si reportaje radiofonice sau+
+ televizate, in scopul informarii asupra problem+
+elor de actualitate, cu exceptia celor pentru ca+
+re o astfel de utilizare este, in mod expres, re+
+zervata; b ) de scurte fragmente ale conferintel+
+or, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor ope+
+re de acelasi fel, care au fost exprimate oral i+
+n public, cu conditia ca aceste utilizari sa aib+
+a ca unic scop informarea privind actualitatea; +
+ c) de scurte fragmente ale operelor, in cadrul +
+informatiilor privind evenimentele de actualitat+
+e, dar numai in masura justificata de scopul inf+
+ormarii; d ) de opere, in cazul utilizarii exclu+
+siv pentru ilustrare in invatamant sau pentru ce+
+rcetare stiintifica; e ) de opere, in beneficiul+
+ persoanelor cu handicap, care sunt direct legat+
+e de acel handicap si in limita ceruta de handic+
+apul respectiv.. (3) Sunt exceptate de la dreptu+
+l de reproducere, in conditiile prevazute la ali+
+n. (1), actele provizorii de reproducere care su+
+nt tranzitorii sau accesorii si constituie o par+
+te integranta si esentiala a unui proces tehnic +
+si al caror scop unic este sa permita transmiter+
+ea, in cadrul unei retele intre terti, de catre +
+un intermediar, sau utilizarea licita a unei ope+
+re ori a altui obiect protejat si care nu au o s+
+emnificatie economica de sine statatoare.. (4) I+
+n toate cazurile prevazute la alin. (1) lit. b),+
+ c), e), f), i) si la alin. (2) trebuie sa se me+
+ntioneze sursa si numele autorului, cu exceptia +
+cazului in care acest lucru se dovedeste a fi im+
+posibil; in cazul operelor de arta plastica, fot+
+ografica sau de arhitectura trebuie sa se mentio+
+neze si locul unde se gaseste originalul.. Art,3+
+4. (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de +
+autor, in sensul prezentei legi, reproducerea un+
+ei opere fara consimtamantul autorului, pentru u+
+z personal sau pentru cercul normal al unei fami+
+lii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anter+
+ior la cunostinta publica, iar reproducerea sa n+
+u contravina utilizarii normale a operei si sa n+
+u il prejudicieze pe autor sau pe titularul drep+
+turilor de utilizare.. (2) Pentru suporturile pe+
+ care se pot realiza inregistrari sonore sau aud+
+iovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri+
+ ale operelor exprimate grafic, precum si pentru+
+ aparatele concepute pentru realizarea de copii,+
+ in situatia prevazuta la alin. (1), se va plati+
+ o remuneratie compensatorie stabilita prin nego+
+ciere, conform prevederilor prezentei legi.. Art+
+. 35. Transformarea unei opere, fara consimtaman+
+tul autorului si fara plata unei remuneratii, es+
+te permisa in urmatoarele cazuri: a ) daca este +
+o transformare privata, care nu este destinata s+
+i nu este pusa la dispozitia publicului; b ) dac+
+a rezultatul transformarii este o parodie sau o +
+caricatura, cu conditia ca rezultatul sa nu cree+
+ze confuzie in ce priveste opera originala si au+
+torul acesteia; c ) daca transformarea este impu+
+sa de scopul utilizarii permise de autor. d ) da+
+ca rezultatul transformarii este o prezentare re+
+zumativa a operelor in scop didactic, cu mention+
+area autorului. Art 36 - abrogat.. Art. 37. (1) +
+In scopul de a testa functionarea produselor la +
+momentul fabricarii sau vanzarii, societatile co+
+merciale care produc ori vand inregistrari sonor+
+e sau audiovizuale, echipament pentru reproducer+
+ea ori comunicarea publica a acestora, precum si+
+ echipament pentru receptarea de emisiuni de rad+
+io si de televiziune pot reproduce si prezenta e+
+xtrase din opere, cu conditia ca aceste operatiu+
+ni sa fie reduse la dimensiunile necesare testar+
+ii.. (2) Pentru supravegherea utilizarii reperto+
+riului propriu de catre terti, organismele de ge+
+stiune colectiva pot monitoriza prin orice mijlo+
+ace activitatea utilizatorilor, fara a fi necesa+
+ra autorizarea acestora si fara plata, putand so+
+licita in acest scop si informatii de interes pu+
+blic, detinute, potrivit legii, de institutiile +
+publice competente. Art.. 38. (1) Cesiunea drept+
+ului de radiodifuzare a unei opere catre un orga+
+nism de radiodifuziune sau de televiziune da dre+
+ptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoi+
+le propriilor emisiuni, in scopul realizarii, o +
+singura data, a radiodifuzarii autorizate. In ca+
+zul unei noi radiodifuzari a operei astfel inreg+
+istrate, este necesara o noua autorizare din par+
+tea autorilor, in schimbul unei remuneratii care+
+ nu poate face obiectul unei renuntari. Daca in +
+termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se+
+ solicita aceasta autorizare, inregistrarea treb+
+uie distrusa.. (2) In cazul inregistrarilor temp+
+orare ale unor opere realizate prin mijloace pro+
+prii de organismele de radiodifuziune sau de tel+
+eviziune pentru propriile emisiuni, conservarea +
+acestor inregistrari in arhivele oficiale este p+
+ermisa in cazul in care prezinta o valoare docum+
+entara deosebita.. CAPITOLUL VII. Cesiunea drept+
+urilor patrimoniale de autor Sectiunea I: Dispoz+
+itii comune Art. 39. (1) Autorul sau titularul d+
+reptului de autor poate ceda prin contract altor+
+ persoane numai drepturile sale patrimoniale. (2+
+) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorulu+
+i poate fi limitata la anumite drepturi, pentru +
+un anumit teritoriu si pentru o anumita durata. +
+(3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau al+
+e titularului dreptului de autor se pot transmit+
+e prin cesiune exclusiva ori neexclusiva. (4) In+
+ cazul cesiunii exclusive, insusi titularul drep+
+tului de autor nu mai poate utiliza opera in mod+
+alitatile, pe termenul si pentru teritoriul conv+
+enite cu cesionarul si nici nu mai poate transmi+
+te dreptul respectiv unei alte persoane. Caracte+
+rul exclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres p+
+revazut in contract. (5) In cazul cesiunii neexc+
+lusive, titularul dreptului de autor poate utili+
+za el insusi opera si poate transmite dreptul ne+
+exclusiv si altor persoane. (6) Cesionarul neexc+
+lusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoa+
+ne decat cu consimtamantul expres al cedentului.+
+ (7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimonia+
+le ale titularului dreptului de autor nu are nic+
+i un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, +
+daca nu s-a convenit altfel. (8) Consimtamantul +
+mentionat la alin. (6) nu este necesar in cazul +
+in care cesionarul, persoana juridica, se transf+
+orma prin una dintre modalitatile prevazute de l+
+ege. Art. 40 In cazul cesiunii dreptului la repr+
+oducere a unei opere se prezuma ca dreptul la di+
+stribuirea copiilor unei astfel de opere a fost,+
+ de asemenea, cesionat, cu exceptia dreptului la+
+ import, daca nu se prevede altfel prin contract+
+. Art. 41 (1) Contractul de cesiune a drepturilo+
+r patrimoniale trebuie sa prevada drepturile pat+
+rimoniale transmise si sa mentioneze, pentru fie+
+care dintre acestea, modalitatile de utilizare, +
+durata si intinderea cesiunii, precum si remuner+
+atia titularului dreptului de autor. Absenta ori+
+careia dintre aceste prevederi da dreptul partii+
+ interesate de a cere rezilierea contractului. (+
+2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind tot+
+alitatea operelor viitoare ale autorului, nomina+
+lizate sau nenominalizate, este lovita de nulita+
+te absoluta. Art. 42 Existenta si continutul con+
+tractului de cesiune a drepturilor patrimoniale +
+se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia+
+. Fac exceptie contractele avand drept obiect op+
+ere utilizate in presa. Art. 43 (1) Remuneratia +
+cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a d+
+repturilor patrimoniale se stabileste prin acord+
+ul partilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaz+
+a fie proportional cu incasarile provenite din u+
+tilizarea operei, fie in suma fixa sau in orice +
+alt mod. (2) Cand remuneratia nu a fost stabilit+
+a prin contract, autorul poate solicita organelo+
+r jurisdictionale competente, potrivit legii, st+
+abilirea remuneratiei. Aceasta se va face avandu+
+-se in vedere sumele platite uzual pentru aceeas+
+i categorie de opere, destinatia si durata utili+
+zarii, precum si alte circumstante ale cazului. +
+(3) In cazul unei disproportii evidente intre re+
+muneratia autorului operei si beneficiile celui +
+care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale+
+, autorul poate solicita organelor jurisdictiona+
+le competente revizuirea contractului sau marire+
+a convenabila a remuneratiei. (4) Autorul nu poa+
+te sa renunte anticipat la exercitiul dreptului +
+prevazut la alin. (3). Art. 44 (1) In lipsa unei+
+ clauze contractuale contrare, pentru operele cr+
+eate in indeplinirea atributiilor de serviciu pr+
+ecizate in contractul individual de munca, drept+
+urile patrimoniale apartin autorului operei crea+
+te. In acest caz, autorul poate autoriza utiliza+
+rea operei de catre terti, numai cu consimtamant+
+ul angajatorului si cu recompensarea acestuia pe+
+ntru contributia la costurile creatiei. Utilizar+
+ea operei de catre angajator, in cadrul obiectul+
+ui de activitate, nu necesita autorizarea angaja+
+tului autor. (2) In cazul in care clauza prevazu+
+ta la alin. (1) exista, aceasta urmeaza sa cupri+
+nda termenul pentru care au fost cesionate drept+
+urile patrimoniale de autor. In absenta precizar+
+ii termenului, acesta este de trei ani de la dat+
+a predarii operei. (3) Dupa expirarea termenelor+
+ prevazute la alin. (2), in lipsa unei clauze co+
+ntrare, angajatorul este indreptatit sa ii preti+
+nda autorului plata unei cote rezonabile din ven+
+iturile obtinute din utilizarea operei sale, pen+
+tru a compensa costurile suportate de angajator +
+pentru crearea operei de catre angajat, in cadru+
+l atributiilor de serviciu. (4) La expirarea ter+
+menului mentionat la alin. (2) drepturile patrim+
+oniale revin autorului. (5) Autorul unei opere c+
+reate in cadrul unui contract individual de munc+
+a isi pastreaza dreptul exclusiv de utilizare a +
+operei, ca parte din ansamblul creatiei sale. Ar+
+t. 45 (1) In lipsa unei conventii contrare, titu+
+larul dreptului de autor asupra unei opere aparu+
+te intr-o publicatie periodica pastreaza dreptul+
+ de a o utiliza sub orice forma, cu conditia sa +
+nu prejudicieze publicatia in care a aparut oper+
+a. (2) In lipsa unei conventii contrare, titular+
+ul dreptului de autor poate dispune liber de ope+
+ra, daca aceasta nu a fost publicata in termen d+
+e o luna de la data acceptarii, in cazul unui co+
+tidian, sau in termen de 6 luni, in cazul altor +
+publicatii. Art. 46 (1) In cazul contractului de+
+ comanda pentru opere viitoare, in lipsa unei cl+
+auze contrare, drepturile patrimoniale apartin a+
+utorului. (2) Contractul de comanda a unei opere+
+ viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de p+
+redare, cat si termenul de acceptare a operei. (+
+3) Persoana care comanda opera are dreptul sa de+
+nunte contractul daca opera nu indeplineste cond+
+itiile stabilite. In caz de denuntare a contract+
+ului, sumele incasate de autor ii raman acestuia+
+. Daca, in vederea crearii unei opere care a fac+
+ut obiectul unui contrat de comanda, s-au execut+
+at lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la +
+restituirea cheltuielilor efectuate. Art. 47 (1)+
+ Autorul poate solicita desfiintarea contractulu+
+i de cesiune a dreptului patrimonial in cazul in+
+ care cesionarul nu il utilizeaza sau il utilize+
+aza intr-o masura insuficienta si daca, prin ace+
+asta, interesele justificate ale autorului sunt +
+afectate considerabil. (2) Autorul nu poate soli+
+cita desfiintarea contractului de cesiune, daca +
+motivele de neutilizare sau de utilizare insufic+
+ienta se datoreaza propriei culpe, faptei unui t+
+ert, unui caz fortuit sau de forta majora. (3) D+
+esfiintarea contractului de cesiune, mentionata +
+la alin. (1), nu poate fi solicitata inainte de +
+expirarea a doi ani de la data cesionarii dreptu+
+lui patrimonial asupra unei opere. In cazul oper+
+elor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest+
+ termen va fi de trei luni, iar in cazul publica+
+tiilor periodice, de un an. (4) Proprietarul ori+
+ginalului unei opere de arta plastica sau fotogr+
+afica are dreptul sa o expuna public, chiar daca+
+ aceasta nu a fost adusa la cunostinta publica, +
+in afara cazului in care autorul a exclus in mod+
+ expres acest drept prin actul de instrainare a +
+originalului. (5) Autorul nu poate renunta antic+
+ipat la execitarea dreptului sau de a solicita d+
+esfiintarea contractului de cesiune mentionat la+
+ alin. (1). (6) Dobandirea proprietatii asupra s+
+uportului material al operei nu confera prin ea +
+insasi un drept de utilizare asupra operei... Se+
+ctiunea II: Contractul de editare Art. 48 (1) Pr+
+in contractul de editare, titularul dreptului de+
+ autor cedeaza editorului, in schimbul unei remu+
+neratii, dreptul de a reproduce si de a distribu+
+i opera. (2) Nu constituie contract de editare c+
+onventia prin care titularul dreptului de autor +
+il imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un edito+
+r, pentru a reproduce si, eventual, a distribui +
+opera. (3) In situatia prevazuta la alin. (2) se+
+ aplica prevederile de drept comun referitoare l+
+a contractul de antrepriza. Art. 49 Titularul dr+
+eptului de autor poate ceda editorului si dreptu+
+l de a autoriza traducerea si adaptarea operei. +
+Art. 50 Cesiunea catre editor a dreptului de a a+
+utoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o+
+ utilizeze in orice alt mod trebuie sa faca obie+
+ctul unei prevederi contractuale exprese. Art. 5+
+1 (1) Contractul de editare trebuie sa cuprinda +
+clauze cu privire la: a) durata cesiunii; b) nat+
+ura exclusiva sau neexclusiva si intinderea teri+
+toriala a cesiunii; c) numarul maxim si minim al+
+ exemplarelor; d) remuneratia autorului, stabili+
+ta in conditiile prezentei legi; e) numarul de e+
+xemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; f+
+) termenul pentru aparitia si difuzarea exemplar+
+elor fiecarei editii sau, dupa caz, ale fiecarui+
+ tiraj; g) termenul de predare a originalului op+
+erei de catre autor; h) procedura de control al +
+numarului de exemplare produse de catre editor. +
+(2) Absenta oricareia dintre clauzele prevazute +
+la lit. a), b) si d) da dreptul partii interesat+
+e de a cere anularea contractului. Art. 52 (1) E+
+ditorul care a dobandit dreptul de publicare a o+
+perei sub forma unui volum are, fata de alti ofe+
+rtanti similari, la pret egal, dreptul prioritar+
+ de publicare a operei in forma electronica. Edi+
+torul trebuie sa opteze in scris, in cel mult 30+
+ de zile de la primirea ofertei scrise a autorul+
+ui. (2) Dreptul mentionat la alin. (1) este vala+
+bil timp de 3 ani de la data publicarii operei. +
+Art. 53 Editorul este obligat sa permita autorul+
+ui sa aduca imbunatatiri sau alte modificari ope+
+rei in cazul unei editii noi, cu conditia ca ace+
+ste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca e+
+sential costurile editorului si sa nu schimbe ca+
+racterul operei, daca in contract nu se prevede +
+altfel. Art. 54 Editorul va putea ceda contractu+
+l de editare numai cu consimtamantul autorului. +
+Art. 55 Editorul este obligat sa inapoieze autor+
+ului originalul operei, originalele operelor de +
+arta, ilustratiile si orice alte documente primi+
+te pentru publicare, daca nu s-a convenit altfel+
+. Art. 56 (1) In lipsa unei clauze contrare, con+
+tractul de editare va inceta dupa expirarea dura+
+tei stabilite sau dupa epuizarea ultimei editii +
+convenite. (2) Se considera epuizate editia sau +
+tirajul al caror numar de exemplare nevandute es+
+te mai mic de 5% din numarul total de exemplare +
+si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de ex+
+emplare. (3) Daca editorul nu publica opera in t+
+ermenul convenit, autorul poate solicita, potriv+
+it dreptului comun, desfiintarea contractului si+
+ daune pentru neexecutare. In acest caz, autorul+
+ pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, po+
+ate solicita plata remuneratiei integrale prevaz+
+ute in contract. (4) Daca termenul pentru public+
+area operei nu este prevazut in contract, editor+
+ul este obligat sa o publice in termen de cel mu+
+lt un an de la data acceptarii acesteia. (5) In +
+cazul in care editorul intentioneaza sa distruga+
+ copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada +
+de 2 ani de la data publicarii, si daca in contr+
+act nu se prevede o alta perioada, acesta este o+
+bligat sa le ofere mai intai autorului. Art. 57 +
+(1) In cazul distrugerii operei datorita fortei +
+majore, autorul este indreptatit la o remunerati+
+e care ii va fi platita numai daca opera s-a pub+
+licat. (2) Daca o editie pregatita este distrusa+
+ total, datorita fortei majore, inainte de a fi +
+pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa+
+ pregateasca o editie noua, iar autorul va avea +
+drept de remuneratie numai pentru una dintre ace+
+ste editii. (3) Daca o editie pregatita este dis+
+trusa partial, datorita fortei majore, inainte d+
+e a fi pusa in circulatie, editorul este indrept+
+atit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre+
+ autor, numai atatea copii cate au fost distruse+
+.. Sectiunea III: Contractul de reprezentare tea+
+trala sau de executie muzicala Art. 58 (1) Prin +
+contractul de reprezentare teatrala ori de execu+
+tie muzicala titularul dreptului de autor cedeaz+
+a unei persoane fizice sau juridice dreptul de a+
+ reprezenta ori de a executa in public o opera a+
+ctuala sau viitoare, literara, dramatica, muzica+
+la, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantom+
+ima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionaru+
+l se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in +
+conditiile convenite. (2) Se pot incheia contrac+
+te generale de reprezentare teatrala sau de exec+
+utie muzicala si prin intermediul organismelor d+
+e gestiune colectiva, in conditiile prevazute la+
+ art. 130 alin. (1) lit. c). Art. 59 (1) Contrac+
+tul de reprezentare teatrala sau de executie muz+
+icala se incheie in scris, pe o durata determina+
+ta ori pentru un numar determinat de comunicari +
+publice. (2) Contractul trebuie sa prevada terme+
+nul in care va avea loc premiera sau singura rep+
+rezentare ori executie a operei, dupa caz, carac+
+terul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, terit+
+oriul, precum si remuneratia autorului. (3) Intr+
+eruperea reprezentarilor sau executiilor timp de+
+ 2 ani consecutivi, daca nu s-a prevazut un alt +
+termen prin contract, da dreptul autorului de a +
+solicita rezilierea contractului si daune pentru+
+ neexecutare, potrivit dreptului comun. (4) Bene+
+ficiarul unui contract de reprezentare teatrala +
+sau de executie muzicala nu il poate ceda unui t+
+ert, organizator de spectacole, fara consimtaman+
+tul scris al autorului sau al reprezentantului s+
+au, in afara de cazul cesiunii concomitente, tot+
+ala sau partiala, a acestei activitati. Art. 60 +
+(1) Cesionarul este obligat sa permita autorului+
+ sa controleze reprezentarea sau executarea oper+
+ei si sa sustina in mod adecvat realizarea condi+
+tiilor tehnice pentru interpretarea lucrarii. De+
+ asemenea, cesionarul trebuie sa trimita autorul+
+ui programul, afisele si alte materiale tiparite+
+, recenzii publice despre spectacol, daca nu est+
+e prevazut altfel in contract. (2) Cesionarul es+
+te obligat sa asigure reprezentarea sau executar+
+ea publica a operei in conditii tehnice adecvate+
+, precum si respectarea drepturilor autorului. A+
+rt. 61 (1) Cesionarul este obligat sa comunice p+
+eriodic titularului dreptului de autor numarul d+
+e reprezentatii sau de executii muzicale, precum+
+ si situatia incasarilor. In acest scop, contrac+
+tul de reprezentare teatrala sau de executie muz+
+icala trebuie sa prevada si perioadele de comuni+
+care, dar nu mai putin de o data pe an. (2) Cesi+
+onarul trebuie sa plateasca autorului, la termen+
+ele prevazute in contract, sumele in cuantumul c+
+onvenit. Art. 62 Daca cesionarul nu reprezinta s+
+au nu executa opera in termenul stabilit, autoru+
+l poate solicita, potrivit dreptului comun, desf+
+iintarea contractului si daune pentru neexecutar+
+e. In aceasta situatie, autorul pastreaza remune+
+ratia primita sau, dupa caz, poate solicita plat+
+a remuneratiei integrale prevazute in contract. +
+ Sectiunea IV: Contractul de inchiriere. Art. 63+
+ (1) Prin contractul de inchiriere a unei opere,+
+ autorul se angajeaza sa permita utilizarea, pe +
+timp determinat, cel putin a unui exemplar al op+
+erei sale, in original sau in copie, in special +
+programe pentru calculator ori opere fixate in i+
+nregistrari sonore sau audiovizuale. Beneficiaru+
+l dreptului de inchiriere se angajeaza sa platea+
+sca o remuneratie autorului pe perioada cat folo+
+seste acel exemplar al operei. (2) Contractul de+
+ inchiriere a unei opere este supus dispozitiilo+
+r de drept comun privind contractul de locatiune+
+. (3) Autorul pastreaza dreptul de autor asupra +
+operei inchiriate, cu exceptia dreptului de dist+
+ribuire, daca nu s-a convenit altfel... Partea a+
+ II-a Dispozitii speciale Capitolul VIII Operele+
+ cinematografice si alte opere audiovizuale. Art+
+. 64. Opera audiovizuala este opera cinematograf+
+ica, opera exprimata printr-un procedeu similar +
+cinematografiei sau orice alta opera constand di+
+ntr-o succesiune de imagini in miscare, insotite+
+ sau nu de sunete.. Art. 65. (1) Regizorul sau, +
+dupa caz, realizatorul operei audiovizuale este +
+persoana fizica care, in contractul cu producato+
+rul, isi asuma conducerea crearii si realizarii +
+operei audiovizuale, in calitate de autor princi+
+pal.. (2) Producatorul unei opere audiovizuale e+
+ste persoana fizica sau juridica ce isi asuma re+
+sponsabilitatea producerii operei si, in aceasta+
+ calitate, organizeaza realizarea operei si furn+
+izeaza mijloacele necesare tehnice si financiare+
+.. (3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale+
+, forma scrisa a contractului dintre producator +
+si autorul principal este obligatorie.. Art. 66 +
+ Sunt autori ai operei audiovizuale, in conditii+
+le prevazute la art. 5, regizorul sau realizator+
+ul, autorul adaptarii, autorul scenariului, auto+
+rul dialogului, autorul muzicii special create p+
+entru opera audiovizuala si autorul grafic pentr+
+u operele de animatie sau al secventelor de anim+
+atie, cand acestea din urma reprezinta o parte i+
+mportanta a operei. In contractul dintre produca+
+torul si regizorul sau realizatorul operei parti+
+le pot conveni sa fie inclusi ca autori ai opere+
+i audiovizuale si alti creatori care au contribu+
+it substantial la crearea acesteia.. Art. 67. (1+
+) In cazul in care unul dintre autorii prevazuti+
+ la art. 66 refuza sa definitiveze contributia s+
+a la opera audiovizuala sau se afla in imposibil+
+itatea de a o face, el nu se va putea opune folo+
+sirii acesteia in vederea definitivarii operei a+
+udiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remu+
+neratie pentru contributia avuta.. (2) Opera aud+
+iovizuala se considera finita, cand versiunea de+
+finitiva a fost stabilita de comun acord intre a+
+utorul principal si producator.. (3) Este interz+
+isa distrugerea suportului original al versiunii+
+ definitive a operei audiovizuale in forma copie+
+i-standard.. (4) Autorii operei audiovizuale, al+
+tii decat autorul principal, nu se pot opune adu+
+cerii la cunostinta publica, precum si utilizari+
+i specifice a versiunii definitive a operei, int+
+egral sau partial.. Art. 68. (1) Dreptul la adap+
+tarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titu+
+larului dreptului de autor asupra unei opere pre+
+existente de a o transforma sau de a o include i+
+ntr-o opera audiovizuala.. (2) Cesiunea dreptulu+
+i prevazut la alin. (1) se poate face numai pe b+
+aza unui contract scris intre titularul drep-tul+
+ui de autor si producatorul operei audiovizuale,+
+ distinct de contractul de editare a operei.. (3+
+) Prin incheierea contractului de adaptare, titu+
+larul dreptului de autor asupra unei opere preex+
+istente transfera unui producator dreptul exclus+
+iv de transformare si de includere a operei resp+
+ective intr-o opera audiovizuala.. (4) Autorizar+
+ea acordata de titularul dreptului de autor asup+
+ra operei preexistente trebuie sa prevada expres+
+ conditiile productiei, difuzarii si proiectiei +
+operei audiovizuale.. Art. 69. Drepturile morale+
+ asupra operei finite sunt recunoscute numai aut+
+orilor stabiliti potrivit art. 66 din prezenta l+
+ege.. Art. 70. (1) Prin contractele incheiate in+
+tre autorii operei audiovizuale si producator, i+
+n lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca aces+
+tia, cu exceptia autorilor muzicii special creat+
+e, ii cedeaza producatorului drepturile exclusiv+
+e privind utilizarea operei in ansamblul sau, pr+
+evazute la art. 13, precum si dreptul de a autor+
+iza dublarea si subtitrarea, in schimbul unei re+
+muneratii echitabile.. (2) In lipsa unei clauze +
+contrare, autorii operei audiovizuale, precum si+
+ alti autori ai unor contributii la aceasta, isi+
+ pastreaza toate drepturile de utilizare separat+
+a a propriilor contributii, precum si dreptul de+
+ a autoriza si/sau de a interzice utilizari in a+
+fara celei specifice a operei, integral sau part+
+ial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din ope+
+ra cinematografica pentru publicitate, alta deca+
+t pentru promovarea operei, in conditiile prezen+
+tei legi.. Art. 71. (1) In lipsa unei clauze con+
+trare, remuneratia pentru fiecare mod de utiliza+
+re a operei audiovizuale este proportionala cu i+
+ncasarile brute rezultate din utilizarea operei.+
+ (2 ) Producatorul este obligat sa remita autori+
+lor, periodic, situatia incasarilor percepute du+
+pa fiecare mod de utilizare. Autorii primesc rem+
+uneratiile cuvenite fie prin intermediul produca+
+torului, fie direct de la utilizatori, fie prin +
+organismele de gestiune colectiva a drepturilor +
+de autor, pe baza contractelor generale incheiat+
+e de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de +
+inchiriere, autorii primesc remuneratia conform +
+prevederilor art. 111^1.. (3) Daca producatorul +
+nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de cin+
+ci ani de la incheierea contractului sau nu difu+
+zeaza opera audiovizuala intr-un an de la finali+
+zarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea co+
+ntractului, daca nu s-a convenit altfel..... CAP+
+ITOLUL IX Programele pentru calculator Art. 72. +
+(1) Prin prezenta lege, protectia programelor pe+
+ntru calculator include orice expresie a unui pr+
+ogram, programele de aplicatie si sistemele de o+
+perare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in+
+ codsursa sau cod-obiect, materialul de concepti+
+e pregatitor, precum si manualele.. (2) Ideile, +
+procedeele, metodele de functionare, conceptele +
+matematice si principiile care stau la baza oric+
+arui element dintr-un program pentru calculator,+
+ inclusiv acelea care stau la baza interfetelor +
+sale, nu sunt protejate.. Art. 73. Titularul dre+
+ptului de autor al unui program pentru calculato+
+r beneficiaza in mod corespunzator de drepturile+
+ prevazute de prezenta lege, in partea I a preze+
+ntului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a+
+ realiza si de a autoriza: a ) reproducerea perm+
+anenta sau temporara a unui program, integral sa+
+u partial, prin orice mijloc si sub orice forma,+
+ inclusiv in cazul in care reproducerea este det+
+erminata de instalarea, stocarea, rularea sau ex+
+ecutarea, afisarea sau transmiterea in retea; b +
+) traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte+
+ transformari aduse unui program pentru calculat+
+or, precum si reproducerea rezultatului acestor +
+operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoan+
+ei care transforma programul pentru calculator; +
+ c) distribuirea si inchirierea originalului sau+
+ ale copiilor, sub orice forma, ale unui program+
+ pentru calculator.. (2) Prima vanzare a copiei +
+unui program pentru calculator pe piata interna +
+de catre titularul drepturilor sau cea facuta cu+
+ consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclu+
+siv de autorizare a distribuirii acestei copii p+
+e piata interna.. Art. 74. In lipsa unei clauze +
+contrare, drepturile patrimoniale de autor asupr+
+a programelor pentru calculator, create de unul +
+sau de mai multi angajati in exercitarea atribut+
+iilor de serviciu ori dupa instructiunile celui +
+care angajeaza, apartin acestuia din urma.. Art.+
+ 75. (1) In lipsa unei clauze contrare, printr-u+
+n contract de utilizare a unui program pentru ca+
+lculator se prezuma ca: a ) utilizatorului i se +
+acorda dreptul neexclusiv de utilizare a program+
+ului pentru calculator; b ) utilizatorul nu poat+
+e transmite unei alte persoane dreptul de utiliz+
+are a programului pentru calculator.. (2) Cesiun+
+ea dreptului de utilizare a unui program pentru +
+calculator nu implica si transferul dreptului de+
+ autor asupra acestuia.. Art. 76. In lipsa unei +
+clauze contrare, nu sunt supuse autorizarii titu+
+larului dreptului de autor actele prevazute la a+
+rt. 73 lit. a) si b), daca acestea sunt necesare+
+ pentru a permite dobanditorului legitim sa util+
+izeze programul pentru calculator intr-un mod co+
+respunzator destinatiei sale, inclusiv pentru co+
+rectarea erorilor.. Art. 77. (1) Utilizatorul au+
+torizat al unui program pentru calculator poate +
+face, fara autorizarea titularului dreptului de +
+autor, o copie de arhiva sau de siguranta, in ma+
+sura in care aceasta este necesara pentru asigur+
+area utilizarii programului.. (2) Utilizatorul a+
+utorizat al copiei unui program pentru calculato+
+r poate, fara autorizarea titularului dreptului +
+de autor, sa analizeze, sa studieze sau sa teste+
+ze functionarea acestui program, in scopul de a +
+determina ideile si principiile care stau la baz+
+a oricarui element al acestuia, cu ocazia efectu+
+arii oricaror operatiuni de instalare, afisare, +
+rulare sau executare, transmitere ori stocare a +
+programului, operatiuni pe care este in drept sa+
+ le efectueze. (3) Dispozitiile art. 10 lit. e) +
+ din prezenta lege nu se aplica programelor pent+
+ru calculator.. Art. 78. Autorizarea titularului+
+ dreptului de autor nu este obligatorie atunci c+
+and reproducerea codului sau traducerea formei a+
+cestui cod este indispensabila pentru obtinerea +
+informatiilor necesare interoperabilitatii unui +
+program pentru calculator cu alte programe pentr+
+u calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele +
+conditii: a ) actele de reproducere si de traduc+
+ere sunt indeplinite de o persoana care detine d+
+reptul de utilizare a unei copii a programului s+
+au de o persoana care indeplineste aceste actiun+
+i in numele celei dintai, fiind abilitata in ace+
+st scop; b ) informatiile necesare interoperabil+
+itatii nu sunt usor si rapid accesibile persoane+
+lor prevazute la lit. a) a prezentului articol; +
+ c) actele prevazute la lit. a) a prezentului ar+
+ticol sunt limitate la partile de program necesa+
+re interoperabilitatii.. Art. 79. Informatiile o+
+btinute prin aplicarea art. 78: a ) nu pot fi ut+
+ilizate in alte scopuri decat la realizarea inte+
+roperabilitatii programului pentru calculator, c+
+reat independent; b ) nu pot fi comunicate altor+
+ persoane, in afara cazului in care comunicarea +
+se dovedeste necesara interoperabilitatii progra+
+mului pentru calculator, creat independent; c ) +
+nu pot fi utilizate pentru definitivarea, produc+
+erea ori comercializarea unui program pentru cal+
+culator, a carui expresie este fundamental simil+
+ara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere +
+drepturilor titularului dreptului de autor.. Art+
+. 80. Dispozitiile art. 78 si 79 nu se aplica, d+
+aca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptu+
+lui de autor sau utilizarii normale a programulu+
+i pentru calculator.. Art. 81. Dispozitiile cap.+
+ VI din prezentul titlu nu se aplica programelor+
+ pentru calculator.. CAPITOLUL X. Operele de art+
+a plastica, de arhitectura si fotografice Art. 8+
+2. Persoana fizica sau juridica organizatoare a +
+expozitiilor de arta raspunde de integritatea op+
+erelor expuse, luand toate masurile pentru inlat+
+urarea oricarui risc. Art. 83. (1) Contractul de+
+ reproducere a unei opere de arta trebuie sa con+
+tina indicatii care sa permita identificarea ope+
+rei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un +
+desen, o fotografie, precum si referiri la semna+
+tura autorului.. (2) Reproducerile nu vor putea +
+fi puse in vanzare fara ca titularul dreptului d+
+e autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost sup+
+us spre examinare.. (3) Pe toate exemplarele tre+
+buie sa figureze numele ori pseudonimul autorulu+
+i sau orice alt semn convenit care sa permita id+
+entificarea acestuia.. (4) Modelele originale si+
+ alte elemente ce au servit celui care a facut r+
+eproducerile trebuie sa fie restituite detinator+
+ului cu orice titlu al acestora, daca nu s-a con+
+venit altfel.. (5) Instrumentele special create +
+pentru reproducerea operei trebuie sa fie distru+
+se sau facute inutilizabile, daca titularul drep+
+tului de autor asupra operei nu le achizitioneaz+
+a si daca nu s-a convenit altfel.. Art. 84. (1) +
+Studiile si proiectele de arhitectura si urbanis+
+m expuse in apropierea santierului operei de arh+
+itectura, precum si constructia realizata dupa a+
+cestea trebuie sa poarte scris numele autorului,+
+ la loc vizibil, daca prin contract nu s-a conve+
+nit altfel.. (2) Construirea unei opere de arhit+
+ectura, realizata total sau partial dupa un alt +
+proiect, nu poate fi facuta decat cu acordul tit+
+ularului dreptului de autor asupra acelui proiec+
+t.. Art. 85. (1) Sunt considerate opere fotograf+
+ice si fotogramele peliculelor cinematografice. +
+ (2) Nu pot beneficia de protectia legala a drep+
+tului de autor fotografiile unor scrisori, acte,+
+ documente de orice fel, desene tehnice si altel+
+e asemenea.. Art. 86. (1) Dreptul autorului unei+
+ opere fotografice de a utiliza propria opera nu+
+ trebuie sa prejudicieze drepturile autorului op+
+erei de arta reproduse in opera fotografica.. (2+
+) Drepturile patrimoniale asupra operei fotograf+
+ice, care a fost creata in executarea unui contr+
+act individual de munca sau la comanda, se prezu+
+ma ca apartin, pentru o perioada de 3 ani, celui+
+ care angajeaza sau persoanei care a facut coman+
+da, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.. +
+(3) Instrainarea negativului unei opere fotograf+
+ice are ca efect transmiterea drepturilor patrim+
+oniale ale titularului dreptului de autor asupra+
+ acesteia, daca prin contract nu s-a prevazut al+
+tfel.. Art. 87. (1) Fotografia unei persoane, at+
+unci cand este executata la comanda, poate fi pu+
+blicata, reprodusa de persoana fotografiata sau +
+de succesorii sai, fara consimtamantul autorului+
+, daca nu s-a convenit altfel.. (2) Daca numele +
+autorului figureaza pe exemplarul original al fo+
+tografiei, el trebuie sa fie mentionat si pe rep+
+roduceri.. CAPITOLUL XI. Protectia portretului, +
+a destinatarului corespondentei si a secretului +
+sursei de informare. Art. 88 (1) Utilizarea unei+
+ opere care contine un portret necesita consimta+
+mantul persoanei reprezentate in acest portret. +
+Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu +
+are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fa+
+ra consimtamantul persoanei reprezentate sau al +
+succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa mo+
+artea persoanei reprezentate.. (2) In lipsa unei+
+ clauze contrare, consimtamantul nu este necesar+
+ daca persoana reprezentata in portret este de p+
+rofesie model sau a primit o remuneratie pentru +
+a poza.. (3) Consimtamantul prevazut la alin. (1+
+) nu este necesar pentru utilizarea unei opere c+
+are contine portretul: a ) unei persoane general+
+ cunoscute, daca portretul a fost executat cu oc+
+azia activitatilor sale publice; b ) unei persoa+
+ne a carei reprezentare constituie numai un deta+
+liu al unei opere ce prezinta o adunare, un peis+
+aj sau o manifestare publica.. Art. 89. Utilizar+
+ea unei corespondente adresate unei persoane nec+
+esita consimtamantul destinatarului, iar dupa mo+
+artea acestuia, timp de 20 de ani, al succesoril+
+or sai, daca persoana destinatara nu si-a exprim+
+at o alta dorinta.. Art. 90. Persoana reprezenta+
+ta intr-un portret si persoana destinatara a une+
+i corespondente pot exercita dreptul prevazut la+
+ art. 10 lit. d), in ceea ce priveste utilizarea+
+ operei ce contine portretul sau a corespondente+
+i, dupa caz.. Art. 91. (1) Editorul sau producat+
+orul, la cererea autorului, este obligat sa past+
+reze secretul surselor de informatii folosite in+
+ opere si sa nu publice documentele referitoare +
+la acestea.. (2) Dezvaluirea secretului este per+
+misa cu consimtamantul persoanei care l-a incred+
+intat sau in baza unei hotarari judecatoresti, d+
+efinitive si irevocabile.. TITLUL II. Drepturile+
+ conexe dreptului de autor si drepturi sui-gener+
+is CAPITOLUL I Dispozitii comune Art. 92. (1) Dr+
+epturile conexe dreptului de autor nu aduc ating+
+ere drepturilor autorilor. Nici o dispozitie a p+
+rezentului titlu nu trebuie interpretata in sens+
+ul unei limitari a exercitiului dreptului de aut+
+or.. (2) Drepturile patrimoniale recunoscute in +
+prezentul titlu pot fi cesionate, in tot sau in +
+parte, in conditiile prevazute la art. 39-43, ca+
+re se aplica prin analogie. Aceste drepturi pot +
+sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neex+
+clusive.. Art 93 - abrogat.. Art. 94. Sunt recun+
+oscuti si protejati, ca titulari de drepturi con+
+exe dreptului de autor, artistii interpreti sau +
+executanti, pentru propriile interpretari ori ex+
+ecutii, producatorii de inregistrari sonore si p+
+roducatorii de inregistrari audiovizuale, pentru+
+ propriile inregistrari, si organismele de radio+
+difuziune si de televiziune, pentru propriile em+
+isiuni si servicii de programe.. CAPITOLUL II. D+
+repturile artistilor interpreti sau executanti A+
+rt. 95. In sensul prezentei legi, prin artisti i+
+nterpreti sau executanti se intelege: actorii, c+
+antaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoa+
+ne care prezinta, canta, danseaza, recita, decla+
+ma, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza o+
+ri executa in orice alta modalitate o opera lite+
+rara sau artistica, un spectacol de orice fel, i+
+nclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de +
+marionete.. Art. 96. Artistul interpret sau exec+
+utant are urmatoarele drepturi morale: a ) drept+
+ul de a pretinde recunoasterea paternitatii prop+
+riei interpretari sau executii; b ) dreptul de a+
+ pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie i+
+ndicat ori comunicat la fiecare spectacol si la +
+fiecare utilizare a inregistrarii acestuia; c ) +
+dreptul de a pretinde respectarea calitatii pres+
+tatiei sale si de a se opune oricarei deformari,+
+ falsificari sau altei modificari substantiale a+
+ interpretarii ori executiei sale sau oricarei i+
+ncalcari a drepturilor sale, care ar prejudicia +
+grav onoarea ori reputatia sa; Art.. 97. (1) Dre+
+pturile prevazute la art. 96 nu pot face obiectu+
+l vreunei renuntari sau instrainari.. (2) Dupa m+
+oartea artistului interpret sau executant, exerc+
+itiul drepturilor prevazute la art. 96 se transm+
+ite prin mostenire, potrivit legislatiei civile,+
+ pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitor+
+i, exercitiul acestor drepturi revine organismul+
+ui de gestiune colectiva care a administrat drep+
+turile artistului interpret sau executant ori, d+
+upa caz, organismului cu cel mai mare numar de m+
+embri, din domeniul respectiv.. Art. 98. (1) Art+
+istul interpret sau executant are dreptul patrim+
+onial exclusiv de a autoriza ori de a interzice +
+urmatoarele: a ) fixarea interpretarii sau a exe+
+cutiei sale; b ) reproducerea interpretarii sau +
+a executiei fixate; c ) distribuirea interpretar+
+ii sau a executiei fixate; d ) inchirierea inter+
+pretarii sau a executiei fixate; e ) imprumutul +
+interpretarii sau al executiei fixate; f ) impor+
+tul in vederea comercializarii pe piata interna +
+a interpretarii sau a executiei fixate; g ) radi+
+odifuzarea si comunicarea publica ale interpreta+
+rii sau ale executiei sale, cu exceptia cazului +
+in care interpretarea ori executia a fost deja f+
+ixata sau radiodifuzata; g1 ) in situatia specif+
+icata la lit. g) au dreptul numai la remuneratie+
+ echitabila; h ) punerea la dispozitia publiculu+
+i a interpretarii sau a executiei sale fixate, a+
+stfel incat sa poata fi accesata, in orice loc s+
+i in orice moment ales, in mod individual, de ca+
+tre public; i ) retransmiterea prin cablu a inte+
+rpretarii sau a executiei fixate.. (2) In sensul+
+ prezentei legi, se considera fixare incorporare+
+a sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imagi+
+nilor sau a reprezentarii digitale a acestora pe+
+ suport care permite perceperea, reproducerea or+
+i comunicarea publica a lor, cu ajutorul unui di+
+spozitiv.. (3) Remuneratia echitabila prevazuta +
+la alin. (1) lit. g) se stabileste si se colecte+
+aza conform procedurii prevazute la art. 131, 13+
+1^1, 131^2 si 133.. (4) Definitiile prevazute la+
+ art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. +
+(1), art. 15^1 si 15^2 se aplica in mod corespun+
+zator si drepturilor prevazute la alin. (1).. Ar+
+t. 99. (1) In sensul prezentei legi, executia sa+
+u interpretarea unei opere este colectiva, in ca+
+zul in care interpretarile ori executiile indivi+
+duale formeaza un tot, fara a fi posibil, data f+
+iind natura interpretarii sau executiei, sa se a+
+tribuie un drept distinct vreunuia dintre artist+
+ii participanti asupra ansamblului interpretarii+
+ sau executiei.. (2) In vederea exercitarii drep+
+turilor exclusive privind autorizarea prevazuta +
+la art. 98, artistii interpreti sau executanti c+
+are participa, in mod colectiv, la aceeasi inter+
+pretare ori executie, cum ar fi membrii unui gru+
+p muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai un+
+ui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, tre+
+buie sa mandateze, in scris, dintre ei, un repre+
+zentant, cu acordul majoritatii membrilor.. (3) +
+Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) regiz+
+orul, dirijorul si solistii.. Art. 100. In cazul+
+ unei interpretari sau executii efectuate de un +
+artist, in cadrul unui contract individual de mu+
+nca, drepturile patrimoniale prevazute la art. 9+
+8, care sunt transmise angajatorului, trebuie sa+
+ fie expres prevazute in contractul individual d+
+e munca.. Art. 101. In lipsa unei clauze contrar+
+e, artistul interpret sau executant, care a part+
+icipat la realizarea unei opere audiovizuale, a +
+unei inregistrari audiovizuale ori a unei inregi+
+strari sonore, se prezuma ca cedeaza producatoru+
+lui acesteia, in schimbul unei remuneratii echit+
+abile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatie+
+i sale astfel fixate, prin reproducere, distribu+
+ire, import, inchiriere si imprumut.. Art. 102. +
+(1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistil+
+or interpreti sau executanti este de 50 de ani d+
+e la data interpretarii sau executiei. Totusi, d+
+aca fixarea interpretarii sau executiei in decur+
+sul acestei perioade face obiectul unei publicar+
+i licite sau al unei comunicari publice licite, +
+durata drepturilor este de 50 de ani de la data +
+la care a avut loc pentru prima oara oricare din+
+tre acestea.. (2) Durata prevazuta la alin. (1) +
+se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a a+
+nului urmator faptului generator de drepturi... +
+CAPITOLUL III Drepturile producatorilor de inreg+
+istrari sonore Art. 103. (1) Se considera inregi+
+strare sonora sau fonograma, in sensul prezentei+
+ legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o inter+
+pretare ori executie sau a altor sunete ori a re+
+prezentarii digitale ale acestor sunete, alta de+
+cat sub forma unei fixari incorporate intr-o ope+
+ra cinematografica sau in alta opera audiovizual+
+a.. (2) Producatorul de inregistrari sonore este+
+ persoana fizica sau juridica ce are initiativa +
+si isi asuma responsabilitatea organizarii si fi+
+nantarea realizarii primei fixari a sunetelor, f+
+ie ca acestea constituie sau nu o opera in sensu+
+l prezentei legi.. Art. 104. In cazul reproducer+
+ii si distribuirii inregistrarilor sonore, produ+
+catorul este in drept sa inscrie pe suporturile +
+acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte sup+
+orturi materiale de ambalare, pe langa mentiunil+
+e privind autorul si artistul interpret sau exec+
+utant, titlurile operelor, anul primei publicari+
+, marca de comert, precum si numele ori denumire+
+a producatorului.. Art. 105. (1) In conditiile p+
+revazute la art. 92 alin. (1), producatorul de i+
+nregistrari sonore are dreptul patrimonial exclu+
+siv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele+
+: a ) reproducerea prin orice mijloc si sub oric+
+e forma a propriilor inregistrari sonore; b ) di+
+stribuirea propriilor inregistrari sonore; c ) i+
+nchirierea propriilor inregistrari sonore; d ) i+
+mprumutul propriilor inregistrari sonore; e ) im+
+portul, in vederea comercializarii pe piata inte+
+rna, a copiilor legal realizate ale propriilor i+
+nregistrari sonore; f ) radiodifuzarea si comuni+
+carea publica a propriilor inregistrari sonore, +
+cu exceptia celor publicate in scop comercial, c+
+az in care are dreptul doar la remuneratie echit+
+abila; g ) punerea la dispozitia publicului a pr+
+opriilor inregistrari sonore, astfel incat sa po+
+ata fi accesate, in orice loc si in orice moment+
+ ales, in mod individual, de catre public; h ) r+
+etransmiterea prin cablu a propriilor inregistra+
+ri sonore.. (2) Definitiile de la art. 14, 14^1,+
+ 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 +
+si 15^2 se aplica, prin analogie, si drepturilor+
+ prevazute la alin. (1).. (3) Producatorul de in+
+registrari sonore are dreptul de a impiedica imp+
+ortul de copii ale propriilor inregistrari sonor+
+e realizate fara autorizarea sa.. (4) Dispozitii+
+le alin. (1) lit. e) nu se aplica atunci cand im+
+portul este facut de o persoana fizica, fara sco+
+puri comerciale, in bagajul personal legal admis+
+.. Art. 106. (1) Durata drepturilor patrimoniale+
+ ale producatorilor de inregistrari sonore este +
+de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, d+
+aca inregistrarea in decursul acestei perioade f+
+ace obiectul unei publicari licite sau al unei c+
+omunicari publice licite, durata drepturilor est+
+e de 50 de ani de la data la care a avut loc pen+
+tru prima oara oricare dintre acestea.. (2) Dura+
+ta prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand+
+ cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului+
+ generator de drepturi... CAPITOLUL III^1. Drept+
+urile producatorilor de inregistrari audiovizual+
+e Art. 106^1. (1) Se considera inregistrare audi+
+ovizuala sau videograma, in sensul prezentei leg+
+i, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a +
+unor secvente de imagini in miscare, insotite sa+
+u nu de sunet, oricare ar fi metoda si suportul +
+utilizate pentru aceasta fixare.. (2) Producator+
+ul unei inregistrari audiovizuale este persoana +
+fizica sau juridica ce are initiativa si isi asu+
+ma responsabilitatea organizarii si realizarii p+
+rimei fixari a unei opere audiovizuale sau a uno+
+r secvente de imagini in miscare, insotite ori n+
+u de sunet si, in aceasta calitate, furnizeaza m+
+ijloacele tehnice si financiare necesare.. Art. +
+106^2. In cazul reproducerii si distribuirii pro+
+priilor inregistrari audiovizuale, producatorul +
+este in drept sa inscrie pe suporturile acestora+
+, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi m+
+ateriale de ambalare, numele ori denumirea produ+
+catorului, pe langa mentiunile privind autorul s+
+i artistul interpret sau executant, titlurile op+
+erelor, anul primei publicari, marca de comert, +
+precum si numele ori denumirea producatorului. A+
+rt. 106^3. (1) Producatorul unei inregistrari au+
+diovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a+
+ autoriza sau de a interzice urmatoarele: a ) re+
+producerea prin orice mijloc si sub orice forma +
+a propriilor inregistrari audiovizuale; b ) dist+
+ribuirea originalului sau a copiilor propriilor +
+inregistrari audiovizuale; c ) inchirierea propr+
+iilor inregistrari audiovizuale; d ) imprumutul +
+propriilor inregistrari audiovizuale; e ) import+
+ul, in vederea comercializarii pe piata interna,+
+ a propriilor inregistrari audiovizuale; f ) rad+
+iodifuzarea si comunicarea publica a propriilor +
+inregistrari audiovizuale; g) punerea la dispozi+
+tia publicului a propriilor inregistrari audiovi+
+zuale, astfel incat sa poata fi accesate, in ori+
+ce loc si in orice moment ales, in mod individua+
+l, de catre public; h ) retransmiterea prin cabl+
+u a propriilor inregistrari audiovizuale.. (2) D+
+efinitiile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4+
+, 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica, pri+
+n analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1+
+).. Art. 106^4. (1) Durata drepturilor patrimoni+
+ale ale producatorilor de inregistrari audiovizu+
+ale este de 50 de ani de la data primei fixari. +
+Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei p+
+erioade face obiectul unei publicari sau al unei+
+ comunicari publice licite, durata drepturilor e+
+ste de 50 de ani de la data la care a avut loc p+
+entru prima oara oricare dintre acestea.. (2) Du+
+rata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepa+
+nd cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptul+
+ui generator de drepturi.... CAPITOLUL IV. Dispo+
+zitii comune autorilor, artistilor interpreti sa+
+u executanti si producatorilor de inregistrari s+
+onore si audiovizuale Art. 106^5. (1) Pentru uti+
+lizarea directa sau indirecta a fonogramelor pub+
+licate in scop comercial ori a reproducerilor ac+
+estora prin radiodifuzare sau prin orice modalit+
+ate de comunicare catre public, artistii interpr+
+eti sau executanti si producatorii de fonograme +
+au dreptul la o remuneratie unica echitabila.. (+
+2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste p+
+rin metodologii, conform procedurii prevazute la+
+ art. 131, 131^1 si 131^2.. (3) Colectarea remun+
+eratiei unice se efectueaza in conditiile prevaz+
+ute la art. 133.. (4) Organismele de gestiune co+
+lectiva beneficiare stabilesc, printr-un protoco+
+l, care se depune la Oficiul Roman pentru Dreptu+
+rile de Autor, proportia repartizarii remunerati+
+ei intre cele doua categorii de beneficiari. In +
+cazul in care beneficiarii nu depun protocolul l+
+a Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in t+
+ermen de 30 de zile de la data intrarii in vigoa+
+re a metodologiilor, remuneratia se imparte, in +
+mod egal, intre cele doua categorii de beneficia+
+ri.. Art. 106^6. Dreptul de distribuire se epuiz+
+eaza o data cu prima vanzare sau cu primul trans+
+fer de drept de proprietate asupra originalului +
+ori a copiilor unei inregistrari sonore sau audi+
+ovizuale pe piata interna, de catre titularul de+
+ drepturi ori cu consimtamantul acestuia.. Art. +
+107. (1) Autorii operelor susceptibile de a fi r+
+eproduse prin inregistrari sonore sau audiovizua+
+le pe orice tip de suport, precum si cei ai oper+
+elor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, d+
+irect ori indirect, in conditiile prevazute la a+
+rt. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editor+
+ii, producatorii si cu artistii interpreti sau e+
+xecutanti, dupa caz, la o remuneratie compensato+
+rie pentru copia privata, conform art. 34 alin. +
+(2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru+
+ copia privata nu poate face obiectul unei renun+
+tari din partea beneficiarilor.. (2) Remuneratia+
+ compensatorie pentru copia privata se plateste +
+de fabricantii si/sau importatorii de suporturi +
+de aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indi+
+ferent daca procedeul folosit este unul analogic+
+ sau digital.. (3) Importatorii si fabricantii d+
+e suporturi si aparate, prevazute la art. 34 ali+
+n. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul R+
+oman pentru Drepturile de Autor, in Registrul Na+
+tional al Copiei Private, si pot desfasura activ+
+itatile respective de import sau de productie nu+
+mai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Dr+
+epturile de Autor a certificatului de inregistra+
+re. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Ro+
+man pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilo+
+r privind obiectul de activitate declarat legal +
+si a Certificatului unic de inregistrare la regi+
+strul comertului, in termen de 5 zile de la depu+
+nerea acestora.. (4) Lista suporturilor si a apa+
+ratelor pentru care se datoreaza remuneratia com+
+pensatorie pentru copia privata, precum si cuant+
+umul acestei remuneratii se negociaza din 3 in 3+
+ ani, daca una dintre parti o cere, in cadrul un+
+or comisii constituite din: a ) cate un reprezen+
+tant al principalelor organisme de gestiune cole+
+ctiva, care functioneaza pentru cate o categorie+
+ de drepturi, pe de o parte; b ) cate un repreze+
+ntant al principalelor structuri asociative mand+
+atate de fabricantii si importatorii de suportur+
+i si aparate, numit de respectivele structuri as+
+ociative, si cate un reprezentant al primilor 3 +
+fabricanti si importatori majori de suporturi si+
+ aparate, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si+
+ a cotei de piata din domeniul respectiv, cu con+
+ditia ca acestea sa fie declarate in acest scop +
+la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe p+
+ropria raspundere, pe de alta parte.. (5) In ved+
+erea initierii negocierilor potrivit procedurilo+
+r prevazute la art. 131 alin. (2) -(4), organism+
+ele de gestiune colectiva sau structurile asocia+
+tive ale fabricantilor si importatorilor de supo+
+rturi si aparate vor depune la Oficiul Roman pen+
+tru Drepturile de Autor o cerere continand lista+
+ suporturilor si aparatelor, cerere ce va fi pub+
+licata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea +
+I, prin decizie a directorului general al Oficiu+
+lui Roman pentru Drepturile de Autor, precum si +
+cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza sa fie ne+
+gociate. Lista se elaboreaza in mod distinct pen+
+tru aparatele si suporturile din domeniul sonor +
+si audiovizual si pentru aparatele si suporturil+
+e din domeniul grafic si se negociaza in doua co+
+misii.. (6) Remuneratiile sunt procentuale si se+
+ calculeaza la valoarea in vama, in cazul import+
+atorilor, si, respectiv, la valoarea fara TVA, c+
+u ocazia punerii in circulatie a produselor de c+
+atre producatori, si se plateste in luna urmatoa+
+re importului sau datei de facturare.. (7) Remun+
+eratiile negociate de parti sunt procentuale si +
+sunt datorate pentru aparatele si suporturile pr+
+evazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru co+
+li de hartie pentru copiator format A4 si suport+
+uri digitale.. (8) Remuneratia compensatorie pen+
+tru copia privata reprezinta o cota procentuala +
+din valoarea specificata la alin. (6), dupa cum +
+urmeaza: a ) coli de hartie pentru copiator, for+
+mat A4: 0,1%; b ) alte suporturi: 3%; c ) pentru+
+ aparate: 0,5%.. (9) Negocierile pentru stabilir+
+ea listei aparatelor si suporturilor pentru care+
+ se datoreaza remuneratia compensatorie se convo+
+aca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor,+
+ in termen de 15 zile de la publicarea in Monito+
+rul Oficial al Romaniei, Partea I, a cererii de +
+negociere, si se desfasoara potrivit procedurilo+
+r prevazute la art. 131^2.. Art. 107^1. Remunera+
+tia compensatorie pentru copia privata se colect+
+eaza de catre un organism de gestiune colector u+
+nic pentru operele reproduse dupa inregistrari s+
+onore si audiovizuale si de catre un alt organis+
+m de gestiune colector unic pentru operele repro+
+duse de pe hartie, in conditiile prevazute la ar+
+t. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de ges+
+tiune colectiva, cu atributii de colector unic, +
+sunt desemnate prin obtinerea votului majoritati+
+i organismelor de gestiune colectiva beneficiare+
+, la prima convocare, sau prin obtinerea celui m+
+ai mare numar de voturi la o a doua convocare, i+
+ndiferent de numarul celor prezenti. Organismele+
+ de gestiune colectiva desemnate prin vot vor de+
+pune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor+
+ procesul-verbal prin care au fost desemnate. In+
+ termen de 5 zile lucratoare de la data depuneri+
+i, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va n+
+umi colectorul unic prin decizie a directorului +
+general, care se publica in Monitorul Oficial al+
+ Romaniei, Partea I. Art. 107^2. (1) Remuneratia+
+ compensatorie pentru copia privata incasata de +
+organismele de gestiune colectoare unice se repa+
+rtizeaza beneficiarilor, astfel: a ) in cazul su+
+porturilor si aparatelor pentru copii inregistra+
+te sonor, prin procedeu analogic, 40 % din remun+
+eratie revine, in parti negociabile, autorilor s+
+i editorilor operelor inregistrate, 30 % revine +
+artistilor interpreti sau executanti, iar restul+
+ de 30 % revine producatorilor de inregistrari s+
+onore; b) in cazul suporturilor si aparatelor pe+
+ntru copii inregistrate audiovizual, prin proced+
+eu analogic, remuneratia se imparte in mod egal +
+intre urmatoarele categorii: autori, artisti int+
+erpreti sau executanti si producatori; c ) - abr+
+ogat. d ) in cazul copiilor inregistrate prin pr+
+ocedeu digital, pe orice tip de suport, remunera+
+tia se imparte in mod egal intre beneficiarii co+
+respunzand fiecareia dintre cele trei categorii +
+prevazute la lit. a), b) si c), iar, in interior+
+ul fiecarei categorii, conform celor stabilite l+
+a literele amintite. (1^1) In cazul copiilor inr+
+egistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, re+
+muneratia se imparte in mod egal intre autori si+
+ editori. Sumele cuvenite editorilor se repartiz+
+eaza acestora numai prin asociatiile de editori,+
+ pe baza unui protocol incheiat intre acestea, c+
+ontinand criteriile de repartitie si procentele +
+cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la ne+
+gocierea protocolului de repartizare numai asoci+
+atiile de editori care indeplinesc conditiile st+
+abilite prin decizie a directorului general al O+
+ficiului Roman pentru Drepturile de Autor.. Art +
+107^ 2- abrogat. Art. 108.. Remuneratia compensa+
+torie pentru copia privata nu se plateste in caz+
+ul in care suporturile audio, video sau digitale+
+ neinregistrate, fabricate in tara sau importate+
+, se comercializeaza angro catre producatorii de+
+ inregistrari sonore si audiovizuale sau catre o+
+rganismele de radiodifuziune si televiziune, pen+
+tru propriile emisiuni.. Art. 109 - abrogat. Art+
+. 110. Dispozitiile art. 107 nu se aplica import+
+ului de suporturi si aparate ce permit realizare+
+a de copii, efectuat fara scop comercial, in bag+
+ajul personal legal admis.. Art. 111- abrogat. A+
+rt. 111^1. (1) In cazul in care un autor sau un +
+artist interpret sau executant a transferat ori +
+a cedat dreptul sau de inchiriere sau imprumut, +
+in ceea ce priveste o fonograma ori o videograma+
+, unui producator de fonograme sau de inregistra+
+ri audiovizuale, acesta pastreaza dreptul de a o+
+btine o remuneratie echitabila.. (2) Dreptul de +
+a obtine o remuneratie echitabila pentru inchiri+
+ere nu poate face obiectul unei renuntari din pa+
+rtea autorilor sau artistilor interpreti ori exe+
+cutanti, in calitate de beneficiari.. (3) Autori+
+i si artistii interpreti sau executanti vor prim+
+i remuneratiile cuvenite fie direct de la produc+
+atori, conform contractelor incheiate cu acestia+
+, fie de la utilizatori, numai prin organismele +
+de gestiune colectiva, conform contractelor dint+
+re beneficiarii remuneratiei si producatori.. Ar+
+t. 112. Dispozitiile privind limitele exercitari+
+i drepturilor prevazute la art. 33-38 se aplica +
+in mod corespunzator si titularilor de drepturi +
+conexe dreptului de autor.. Art. 112^1. In cazul+
+ in care titularii de drepturi beneficiaza, prin+
+ efectul legii, de o remuneratie obligatorie, ac+
+estia nu se pot opune utilizarilor care o genere+
+aza.. Capitolul V. Organismele de radiodifuziune+
+ si de televiziune Sectiunea I Drepturile organi+
+smelor de radiodifuziune si de televiziune. Art.+
+ 113. Organismele de radiodifuziune si de televi+
+ziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autor+
+iza sau de a interzice, cu obligatia pentru cel +
+autorizat de a mentiona numele organismelor, urm+
+atoarele: a ) fixarea propriilor emisiuni si ser+
+vicii de programe de radiodifuziune sau de telev+
+iziune; b ) reproducerea prin orice mijloc si su+
+b orice forma a propriilor emisiuni si servicii +
+de programe de radiodifuziune sau de televiziune+
+ fixate pe orice fel de suport, indiferent daca +
+au fost transmise prin fir sau fara fir, inclusi+
+v prin cablu sau satelit; c ) distribuirea propr+
+iilor emisiuni si servicii de programe de radiod+
+ifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel +
+de suport; d ) importul, in vederea comercializa+
+rii pe piata interna, a propriilor emisiuni si s+
+ervicii de programe de radiodifuziune sau de tel+
+eviziune fixate pe orice fel de suport; e ) retr+
+ansmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si+
+ servicii de programe de radiodifuziune sau de t+
+eleviziune prin mijloace fara fir, prin fir, pri+
+n cablu, prin satelit sau prin orice alt procede+
+u similar, precum si prin orice alt mod de comun+
+icare catre public, inclusiv retransmiterea pe I+
+nternet; f ) comunicarea publica a propriilor em+
+isiuni si servicii de programe de radiodifuziune+
+ sau de televiziune in locuri accesibile publicu+
+lui, cu plata intrarii; g ) inchirierea propriil+
+or emisiuni si servicii de programe de radiodifu+
+ziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de+
+ suport; h ) imprumutul propriilor emisiuni si s+
+ervicii de programe de radiodifuziune sau de tel+
+eviziune fixate pe orice fel de suport; i ) pune+
+rea la dispozitia publicului a propriilor emisiu+
+ni si servicii de programe de radiodifuziune sau+
+ de televiziune fixate pe orice fel de suport, i+
+ndiferent daca au fost emise prin fir sau fara f+
+ir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel inca+
+t sa poata fi accesate in orice loc si in orice +
+moment ales, in mod individual, de catre public.+
+. Art. 113^1. (1) Prin reemitere, in sensul prez+
+entei legi, se intelege emiterea simultana, de c+
+atre un organism de radiodifuziune, a unui progr+
+am al altui organism de radiodifuziune.. (2) Def+
+initiile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, +
+15 alin. (1), 15^1, art. 15^2 si 98 alin. (2) se+
+ aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute+
+ la art. 113.. Art. 113^2. (1) Organismele de ra+
+diodifuziune si de televiziune au dreptul exclus+
+iv de a impiedica importul de copii ale propriil+
+or programe de radiodifuziune sau de televiziune+
+, realizate fara autorizarea lor si fixate pe or+
+ice tip de suport.. (2) Dispozitiile art. 113 li+
+t. d) nu se aplica atunci cand importul este fac+
+ut de o persoana fizica, fara scop comercial, in+
+ bagajul personal legal admis.. Art. 114. Durata+
+ drepturilor prevazute in prezentul capitol este+
+ de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a +
+anului urmator celui in care a avut loc prima ra+
+diodifuzare a emisiunii sau a serviciului de pro+
+grame ale organismului de radiodifuziune ori de +
+televiziune.. Art. 115. Dreptul de distribuire a+
+ unui program de radiodifuziune ori de televiziu+
+ne, fixat pe orice fel de suport, se epuizeaza o+
+ data cu prima vanzare sau cu primul transfer de+
+ drept de proprietate asupra originalului ori a +
+copiilor acestuia, pe piata interna, de catre ti+
+tularul de drepturi sau cu consimtamantul acestu+
+ia.. Art. 116. Dispozitiile cuprinse in art. 33,+
+ 34 si 37 se aplica, prin analogie, si organisme+
+lor de radiodifuziune si de televiziune.. Sectiu+
+nea II: Comunicarea publica prin satelit. Art. 1+
+17. (1) Organismele de radiodifuziune si de tele+
+viziune, care au ca obiect de activitate comunic+
+area publica a unor programe prin satelit, trebu+
+ie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea +
+dreptului de autor si a drepturilor conexe prote+
+jate prin prezenta lege.. (2) In sensul prezente+
+i legi, prin comunicare publica prin satelit se +
+intelege introducerea, sub controlul si responsa+
+bilitatea unui organism de radiodifuziune sau de+
+ televiziune situat pe teritoriul Romaniei, a se+
+mnalelor purtatoare de programe destinate captar+
+ii de catre public, intr-un lant neintrerupt de +
+comunicare ce conduce la satelit si revine la pa+
+mant.. (3) In sensul prezentei legi, prin sateli+
+t se intelege orice satelit care opereaza pe ben+
+zi de frecventa rezervate, conform legislatiei p+
+rivind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea +
+semnalelor in scopul receptionarii de catre publ+
+ic sau pentru comunicarea individuala privata. I+
+n acest din urma caz este totusi necesar ca rece+
+ptia individuala sa se poata face in conditii co+
+mparabile celor din primul caz.. Art. 118. (1) I+
+n cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni+
+ sau de servicii de programe sunt difuzate sub o+
+ forma codificata, introducerea lor in lantul de+
+ comunicare este considerata comunicare publica,+
+ daca dispozitivul de decodificare a emisiunii e+
+ste pus la dispozitia publicului de catre organi+
+smul respectiv sau cu consimtamantul sau.. (2) R+
+esponsabilitatea comunicarii publice, in cazul i+
+n care semnalele purtatoare sunt transmise de un+
+ organism situat in afara Romaniei sau intr-un s+
+tat care nu este membru al Uniunii Europene si c+
+are nu asigura nivelul de protectie prevazut de +
+prezenta lege, este asigurata astfel: a ) daca s+
+emnalele sunt transmise satelitului prin interme+
+diul unei statii de legatura ascensionala, respo+
+nsabilitatea revine persoanei care, situate pe t+
+eritoriul Romaniei sau al unui stat membru al Un+
+iunii Europene, utilizeaza statia; b ) daca nu s+
+e apeleaza la o statie de legatura ascensionala,+
+ dar comunicarea catre public a fost autorizata +
+de un organism cu sediul principal in Romania sa+
+u pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Euro+
+pene, responsabilitatea revine organismului care+
+ a autorizat-o.. Art. 119. (1) Titularii dreptul+
+ui de autor pot cesiona drepturile lor pentru co+
+municarea publica prin satelit unui organism de +
+radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-+
+un contract incheiat fie prin intermediul unui o+
+rganism de gestiune colectiva, fie individual.. +
+(2) Contractul-cadru incheiat intre un organism +
+de gestiune colectiva si un organism de radiodif+
+uziune sau de televiziune, pentru comunicarea pu+
+blica prin satelit a unei categorii de opere apa+
+rtinand unui anumit domeniu, isi poate produce e+
+fectele extinse si fata de titularii de drepturi+
+ care nu sunt reprezentati de organismele de ges+
+tiune colectiva, daca aceasta comunicare catre p+
+ublic prin satelit are loc simultan cu radiodifu+
+zarea terestra efectuata de catre acelasi organi+
+sm emitator. Titularul de drepturi nereprezentat+
+ are posibilitatea in orice moment sa inlature p+
+roducerea efectelor extinse ale contractului-cad+
+ru, printr-un contract individual sau colectiv. +
+ (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica operelor+
+ audio-vizuale.. Sectiunea III: Retransmiterea p+
+rin cablu. Art 120 - abrogat. Art. 121. (1) Titu+
+larii drepturilor de autor sau ai drepturilor co+
+nexe isi pot exercita drepturile lor pentru auto+
+rizarea sau interzicerea retransmisiei prin cabl+
+u numai prin intermediul unui organism de gestiu+
+ne colectiva.. (2) Cuantumul remuneratiei privin+
+d drepturile de autor si drepturile conexe se st+
+abileste printr-o metodologie negociata intre or+
+ganismele de gestiune colectiva a drepturilor de+
+ autor si a drepturilor conexe si structurile as+
+ociative ale distribuitorilor prin cablu, potriv+
+it procedurilor prevazute la art. 131 si 131^1, +
+cu excluderea de la calcul a programelor a caror+
+ retransmitere prin cablu este obligatorie confo+
+rm legii.. Declarat neconstitutional prin Decizi+
+a Curtii Constitutionale 571 din 29 Aprilie 2010+
+ publicata in Monitorul Oficial publicat in Moni+
+torul Oficial 430/2010.. (3) In cazul in care pa+
+rtile nu pot stabili metodologii prin negociere,+
+ inainte de initierea procedurii de arbitraj pre+
+vazute de art. 131^2 alin. (3) acestea pot conve+
+ni sa recurga la o procedura de mediere facultat+
+iva. Aceasta mediere este efectuata de unul sau +
+mai multi mediatori alesi de parti in asa fel in+
+cat independenta si impartialitatea lor sa nu po+
+ata fi puse la indoiala. Mediatorii au ca sarcin+
+a sa ajute negocierile si pot sa notifice o prop+
+unere partilor.. (4) In termen de 3 luni de la p+
+rezentarea propunerii de catre mediatori, partil+
+e vor notifica mediatorilor si la Oficiul Roman +
+pentru Drepturile de Autor respingerea propuneri+
+i sau acceptarea acesteia prin semnarea protocol+
+ului privind metodologii le. Notificarea propune+
+rii, precum si a acceptarii sau respingerii aces+
+teia se face in conformitate cu regulile aplicab+
+ile notificarii actelor juridice. Acceptarea de +
+catre toate partile este prezumata in cazul in c+
+are nici una dintre ele nu a notificat respinger+
+ea propunerii in acest termen.. (5) Daca unii ti+
+tulari de drepturi nu au incredintat gestiunea d+
+repturilor lor unui organism de gestiune colecti+
+va, organismul care gestioneaza drepturile din a+
+ceeasi categorie este considerat de drept a fi s+
+i gestionarul drepturilor lor. Daca exista in ac+
+elasi domeniu mai multe organisme de gestiune co+
+lectiva, titularul de drepturi poate opta intre +
+acestea. Revendicarea drepturilor de catre acest+
+i titulari se poate face in termen de 3 ani de l+
+a data notificarii.. Art. 121^1. (1) Prevederile+
+ art. 121 alin. (1) nu se aplica drepturilor exe+
+rcitate de organismele de radiodifuziune sau de +
+televiziune cu privire la propriile emisiuni si +
+servicii de programe, indiferent daca drepturile+
+ in cauza le apartin ori le-au fost cesionate de+
+ alti titulari de drepturi de autor sau de drept+
+uri conexe. In acest caz, exercitarea dreptului +
+de retransmitere prin cablu de catre un organism+
+ de radiodifuziune sau de televiziune se face pr+
+in contracte incheiate cu distribuitorii prin ca+
+blu, cu exceptia cazurilor in care retransmitere+
+a prin cablu este obligatorie prin lege.. Art 12+
+2 - abrogat. CAPITOLUL VI Drepturile sui-generis+
+ ale fabricantilor bazelor de date. Art. 122^1. +
+(1) Dispozitiile prezentului capitol privesc pro+
+tectia juridica a bazelor de date, in orice form+
+a a lor.. (2) In sensul prezentei legi, prin baz+
+a de date se intelege o culegere de opere, de da+
+te sau de alte elemente independente, protejate +
+ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse in+
+tr-o modalitate sistematica ori metodica si in m+
+od individual accesibile prin mijloace electroni+
+ce sau printr-o alta modalitate.. (3) Protectia +
+prevazuta in prezentul capitol nu se aplica prog+
+ramelor pentru calculator utilizate la fabricare+
+a sau functionarea bazelor de date accesibile pr+
+in mijloace electronice.. (4) In sensul prezente+
+i legi, fabricantul unei baze de date este perso+
+ana fizica sau juridica ce a facut o investitie +
+substantiala cantitativa si calitativa in vedere+
+a obtinerii, verificarii sau prezentarii continu+
+tului unei baze de date.. Art. 122^2. (1) Fabric+
+antul unei baze de date are dreptul patrimonial +
+exclusiv de a autoriza si de a interzice extrage+
+rea si/sau reutilizarea totalitatii sau a unei p+
+arti substantiale din aceasta, evaluata calitati+
+v sau cantitativ.. (2) In sensul prezentei legi,+
+ se intelege prin: a ) extragere: transferul per+
+manent sau temporar al totalitatii ori al unei p+
+arti, evaluata calitativ sau cantitativ, substan+
+tiale din continutul bazei de date pe un alt sup+
+ort, prin orice mijloc sau sub orice forma; b ) +
+reutilizare: orice forma de punere la dispozitia+
+ publicului a totalitatii sau a unei parti subst+
+antiale a continutului bazei de date, evaluata c+
+alitativ sau cantitativ, prin distribuirea de co+
+pii, prin inchiriere sau sub alte forme, inclusi+
+v prin punerea la dispozitia publicului a contin+
+utului bazei, astfel incat oricine sa poata avea+
+ acces la aceasta in locul si la momentul alese +
+in mod individual. Prima vanzare pe piata intern+
+a a unei copii a bazei de date de catre titularu+
+l dreptului sui-generis sau cu consimtamantul ac+
+estuia epuizeaza dreptul de a controla revanzare+
+a acestei copii.. (3) Imprumutul public al unei +
+baze de date nu este un act de extragere sau de +
+reutilizare.. (4) Dreptul prevazut la alin. (1) +
+se aplica in mod independent de posibilitatea de+
+ a proteja baza de date sau continutul acesteia +
+prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protect+
+ia bazelor de date prin dreptul prevazut la alin+
+. (1) nu prejudiciaza drepturile existente cu pr+
+ivire la continutul lor.. (5) Nu este permisa ex+
+tragerea sau reutilizarea, repetata si sistemati+
+ca, de parti nesubstantiale ale continutului baz+
+ei de date daca aceasta ar presupune acte contra+
+rii unei utilizari normale a acestei baze sau ar+
+ cauza un prejudiciu nejustificat intereselor le+
+gitime ale fabricantului bazei de date.. Art. 12+
+2^3. (1) Fabricantul unei baze de date, care est+
+e pusa la dispozitia publicului prin orice modal+
+itate, nu poate impiedica utilizarea legitima a +
+acesteia prin extragerea sau reutilizarea de par+
+ti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar+
+ fi scopul utilizarii. In cazul in care utilizat+
+orul legitim este autorizat sa extraga sau sa re+
+utilizeze numai o parte a bazei de date, dispozi+
+tiile prezentului alineat se aplica acestei part+
+i.. (2) Utilizatorul legitim al unei baze de dat+
+e, care este pusa la dispozitia publicului in or+
+ice modalitate, nu poate efectua acte care intra+
+ in conflict cu utilizarea normala a acestei baz+
+e de date sau care lezeaza in mod nejustificat i+
+nteresele legitime ale fabricantului bazei de da+
+te.. (3) Utilizatorul legitim al unei baze de da+
+te, care este pusa la dispozitia publicului in o+
+rice modalitate, nu poate sa aduca prejudicii ti+
+tularilor unui drept de autor sau conex care se +
+refera la opere ori la prestatii continute in ac+
+easta baza de date.. (4) Utilizatorul legitim al+
+ unei baze de date, care este pusa la dispozitia+
+ publicului prin orice modalitate, poate, fara a+
+utorizarea fabricantului bazei de date, sa extra+
+ga sau sa reutilizeze o parte substantiala a con+
+tinutului acesteia: a ) in cazul in care extrage+
+rea se face in scopul utilizarii private a conti+
+nutului unei baze de date neelectronice; b ) in +
+cazul in care extragerea se face in scopul utili+
+zarii pentru invatamant sau pentru cercetare sti+
+intifica, cu conditia indicarii sursei si in mas+
+ura justificata de scopul necomercial urmarit ; +
+c) in cazul in care se face o extragere sau reut+
+ilizare avand ca scop apararea ordinii publice s+
+i a sigurantei nationale ori in cadrul unor proc+
+eduri administrative sau jurisdictionale.. (5) U+
+tilizatorul legitim al unei baze de date sau al +
+unei parti dintr-o baza de date poate efectua, f+
+ara consimtamantul autorului acesteia, orice act+
+ de reproducere, distribuire, comunicare publica+
+ sau transformare, necesar utilizarii normale si+
+ accesului la baza de date sau la o parte din ac+
+easta.. Art. 122^4.. (1) Drepturile fabricantulu+
+i bazei de date iau nastere o data cu definitiva+
+rea bazei de date. Durata protectiei este de 15 +
+ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului ime+
+diat urmator definitivarii bazei de date.. (2) I+
+n cazul in care baza de date a fost pusa la disp+
+ozitia publicului in orice modalitate inainte de+
+ expirarea perioadei prevazute la alin. (1), dur+
+ata protectiei se calculeaza incepand cu data de+
+ 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in ca+
+re baza de date a fost pusa la dispozitia public+
+ului pentru prima oara.. (3) Orice modificare su+
+bstantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, a+
+ continutului unei baze de date, constand, in sp+
+ecial, in adaugari, suprimari sau schimbari succ+
+esive si pentru care se poate considera ca s-a e+
+fectuat o noua investitie substantiala, evaluata+
+ calitativ sau cantitativ, permite atribuirea un+
+ei durate de protectie proprii bazei de date rez+
+ultate din aceasta investitie.. Titlul III. Gest+
+iunea si apararea dreptului de autor si a dreptu+
+rilor conexe Capitolul I Gestiunea drepturilor p+
+atrimoniale de autor si a drepturilor conexe.. S+
+ectiunea I Dispozitii generale Art. 123 (1) Titu+
+larii dreptului de autor si ai drepturilor conex+
+e isi pot exercita drepturile recunoscute prin p+
+rezenta lege in mod individual sau, pe baza de m+
+andat, prin organismele de gestiune colectiva, i+
+n conditiile prezentei legi. (2) Gestiunea colec+
+tiva a drepturilor de autor se poate face numai +
+pentru operele aduse anterior la cunostinta publ+
+ica, iar gestiunea colectiva a drepturilor conex+
+e se poate face numai pentru interpretari sau ex+
+ecutii fixate ori radiodifuzate anterior, precum+
+ si pentru fonograme ori videograme aduse anteri+
+or la cunostinta publica. (3) Titularii de drept+
+uri de autor sau de drepturi conexe nu pot cesio+
+na drepturile patrimoniale recunoscute prin prez+
+enta lege catre organisme de gestiune colectiva.+
+ Art. 123^1 (1) Gestiunea colectiva este obligat+
+orie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi: a+
+) dreptul la remuneratie compensatorie pentru co+
+pia privata; b) dreptul la remuneratie echitabil+
+a pentru imprumutul public prevazut la art. 14^4+
+ alin. (2); c) dreptul de suita; d) dreptul de r+
+adiodifuzare a operelor muzicale; e) dreptul de +
+comunicare publica a operelor muzicale, cu excep+
+tia proiectiei publice a operelor cinematografic+
+e; f) dreptul la remuneratie echitabila recunosc+
+ut artistilor interpreti si producatorilor de fo+
+nograme pentru comunicarea publica si radiodifuz+
+area fonogramelor de comert sau a reproducerilor+
+ acestora; g) dreptul de retransmitere prin cabl+
+u. (2) Pentru categoriile de drepturi prevazute +
+la alin. (1), organismele de gestiune colectiva +
+ii reprezinta si pe titularii de drepturi care n+
+u le-au acordat mandat. Art. 123^2 (1) Pot fi ge+
+stionate colectiv urmatoarele drepturi: a) drept+
+ul de reproducere a operelor muzicale pe fonogra+
+me sau videograme; b) dreptul de comunicare publ+
+ica a operelor, cu exceptia operelor muzicale, s+
+i a prestatiilor artistice in domeniul audiovizu+
+al; c) dreptul de imprumut, cu exceptia cazului +
+prevazut la art. 123^1 alin. (1) lit. b); d) dre+
+ptul de radiodifuzare a operelor si a prestatiil+
+or artistice in domeniul audiovizual; e) dreptul+
+ la remuneratie echitabila rezultata din cesiune+
+a dreptului de inchiriere prevazut la art. 111^1+
+ alin. (1); f) dreptul la remuneratie echitabila+
+ recunoscut artistilor interpreti si producatori+
+lor de fonograme pentru comunicarea publica si r+
+adiodifuzarea fonogramelor publicate in scop com+
+ercial sau a reproducerilor acestora. (2) Pentru+
+ categoriile de drepturi prevazute la alin. (1) +
+organismele de gestiune colectiva ii reprezinta +
+numai pe titularii de drepturi care le-au acorda+
+t mandat si elaboreaza metodologii, in limita re+
+pertoriului gestionat, daca sunt indeplinite con+
+ditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a),+
+ sau negociaza direct cu utilizatorii contractel+
+e de licenta. Organismele de gestiune colectiva +
+vor permite, la cererea utilizatorilor, consulta+
+rea la sediul organismelor a repertoriului de op+
+ere gestionat, dintre cele utilizate de solicita+
+nt, in forma prevazuta la art. 126 alin. (2), pr+
+ecum si lista titularilor de drepturi de autor s+
+i de drepturi conexe, romani si straini, pe care+
+ ii reprezinta. Aceasta activitate de gestiune c+
+olectiva se afla sub supravegherea si controlul +
+Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in c+
+alitate de garant al aplicarii legii. (3) Organi+
+smele de gestiune colectiva autorizeaza, la cere+
+re, utilizarea operelor de creatie intelectuala,+
+ numai in baza documentelor care certifica exist+
+enta mandatului titularilor de drepturi de autor+
+ sau conexe, cu exceptia cazurilor de gestiune c+
+olectiva obligatorie. Art. 123^3 Drepturile recu+
+noscute in prezentul capitol, cu exceptia celor +
+prevazute la art. 123^1 si 123^2, pot fi gestion+
+ate prin intermediul organismelor de gestiune co+
+lectiva, numai in limita mandatului special acor+
+dat de titularii de drepturi. Art. 123^4 In nego+
+cierile cu titlu individual privind drepturile r+
+ecunoscute prin prezenta lege, existenta organis+
+melor de gestiune colectiva nu ii impiedica pe t+
+itularii drepturilor de autor si ai drepturilor +
+conexe sa se adreseze unor intermediari, persoan+
+e fizice sau persoane juridice specializate, pen+
+tru a fi reprezentati. Sectiunea II: Organismele+
+ de gestiune colectiva a dreptului de autor si a+
+ drepturilor conexe Art. 124 Organismele de gest+
+iune colectiva a dreptului de autor si a dreptur+
+ilor conexe, denumite in cuprinsul legii organis+
+me de gestiune colectiva, sunt, in sensul prezen+
+tei legi, persoane juridice constituite prin lib+
+era asociere, care au ca obiect de activitate, i+
+n principal, colectarea si repartizarea drepturi+
+lor a caror gestiune le este incredintata de cat+
+re titulari. Art. 125 (1) Organismele de gestiun+
+e colectiva prevazute in prezentul capitol se co+
+nstituie in conditiile legii, cu avizul Oficiulu+
+i Roman pentru Drepturile de Autor, si functione+
+aza potrivit reglementarilor privind asociatiile+
+ fara scop patrimonial si potrivit prevederilor +
+prezentei legi. (2) Aceste organisme sunt create+
+ direct de titularii drepturilor de autor sau ai+
+ drepturilor conexe, persoane fizice ori juridic+
+e, si actioneaza in limitele mandatului incredin+
+tat si pe baza statutului adoptat dupa procedura+
+ prevazuta de lege. (3) Organismele de gestiune +
+colectiva pot fi create in mod separat pentru ge+
+stionarea de categorii distincte de drepturi, co+
+respunzand unor domenii diferite de creatie, pre+
+cum si pentru gestionarea de drepturi apartinand+
+ unor categorii distincte de titulari. Art. 125^+
+1 Organismele de gestiune colectiva au obligatia+
+ sa comunice publicului, prin mijloace de inform+
+are in masa, urmatoarele date: a) categoriile de+
+ titulari de drepturi pe care ii reprezinta; b) +
+drepturile patrimoniale pe care le gestioneaza; +
+c) categoriile de utilizatori si categoriile de +
+persoane fizice si juridice care au obligatii de+
+ plata a remuneratiilor compensatorii pentru cop+
+ia privata catre titularii de drepturi; d) actel+
+e normative in temeiul carora functioneaza si co+
+lecteaza remuneratiile cuvenite titularilor de d+
+repturi; e) modalitatile de colectare si persoan+
+ele responsabile de aceasta activitate, pe plan +
+local si central; f) programul de lucru. Art. 12+
+6 (1) Avizul prevazut la art. 125 alin. (1) se a+
+corda organismelor de gestiune colectiva cu sedi+
+ul Romania, care: a) urmeaza sa se constituie sa+
+u functioneaza potrivit reglementarilor legale l+
+a data intrarii in vigoare a prezentei legi; b) +
+depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Auto+
+r repertoriul de opere, interpretari si executii+
+ artistice, fonograme si videograme, apartinand +
+propriilor membri si pe care il gestioneaza, pre+
+cum si contractele incheiate, pentru gestionarea+
+ de drepturi similare, cu organisme straine; c) +
+au adoptat un statut care indeplineste conditiil+
+e prevazute de prezenta lege; d) au capacitate e+
+conomica de gestionare colectiva si dispun de mi+
+jloacele umane si materiale necesare gestionarii+
+ repertoriului pe intregul teritoriu al tarii; e+
+) permit, potrivit procedurilor exprese din prop+
+riul statut, accesul oricaror titulari ai dreptu+
+rilor de autor sau drepturi conexe din domeniul +
+pentru care se infiinteaza si care doresc sa le +
+incredinteze un mandat. (2) Repertoriul mentiona+
+t la alin. (1) lit. b) se depune in regim de baz+
+a de date, protejat potrivit legii, in format sc+
+ris si electronic, stabilit prin decizie a direc+
+torului general, si contine cel putin numele aut+
+orului, numele titularului de drepturi, titlul o+
+perei, elementele de identificare a artistilor i+
+nterpreti si executanti, a fonogramelor sau vide+
+ogramelor. (3) Avizul de constituire si function+
+are pentru organismul de gestiune colectiva se a+
+corda prin decizie a directorului general al Ofi+
+ciului Roman pentru Drepturile de Autor si se pu+
+blica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I+
+, pe cheltuiala organismului de gestiune colecti+
+va. Art. 127 (1) Statutul organismului de gestiu+
+ne colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu p+
+rivire la: a) denumirea, domeniul si obiectul de+
+ activitate si drepturile pe care le gestioneaza+
+ pe baza repertoriului constituit in acest scop;+
+ b) conditiile in care se realizeaza gestionarea+
+ drepturilor pentru titularii acestora, pe baza +
+principiului egalitatii de tratament; c) dreptur+
+ile si obligatiile membrilor in raporturile cu o+
+rganismul de gestiune colectiva; d) modalitatea +
+de desemnare si atributiile administratorului ge+
+neral responsabil de functionarea organismului d+
+e gestiune colectiva, precum si ale organelor de+
+ administrare si de reprezentare; e) patrimoniul+
+ initial si resursele economice prevazute; f) re+
+gulile aplicabile repartizarii drepturilor colec+
+tate, proportional cu utilizarea reala a reperto+
+riului titularilor de drepturi, privind repartiz+
+area drepturilor colectate pentru care nu se poa+
+te stabili repartizarea reala, precum si regulil+
+e privind regimul sumelor nerepartizate sau nere+
+vendicate; g) reguli privind modalitatea de stab+
+ilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate+
+ cu utilizatorii si reguli privind reprezentarea+
+ in cadrul negocierilor; h) modalitatile de veri+
+ficare a gestiunii economice si financiare de ca+
+tre membri; i) modalitatile de stabilire a comis+
+ionului datorat de titularii de drepturi organis+
+mului de gestiune colectiva pentru acoperirea ch+
+eltuielilor necesare functionarii; j) orice alte+
+ dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in +
+vigoare. (2) Din consiliul director al organismu+
+lui de gestiune colectiva nu poate face parte ad+
+ministratorul general sau orice alta persoana ca+
+re are calitatea de angajat retribuit al organis+
+mului. Nu au calitatea de angajati retribuiti me+
+mbrii organismului de gestiune colectiva care pr+
+imesc indemnizatie de participare la activitatil+
+e din cadrul organelor de conducere alese. (3) O+
+rice propunere de modificare a statutului se sup+
+une avizarii, de catre Oficiul Roman pentru Drep+
+turile de Autor, cu cel putin doua luni inainte +
+de adunarea generala a organismului de gestiune +
+colectiva in cadrul careia modificarea urmeaza s+
+a fie aprobata. Oficiul Roman pentru Drepturile +
+de Autor elibereaza acest aviz in termen de 10 z+
+ile de la solicitare, iar avizul se depune la in+
+stanta judecatoreasca in vederea inregistrarii m+
+odificarii. In cazul in care avizul este negativ+
+, acesta trebuie motivat. (4) Orice modificare a+
+ statutului efectuata si inregistrata la instant+
+a judecatoreasca fara avizul Oficiului Roman pen+
+tru Drepturile de Autor este nula de drept. Art +
+128 - abrogat Art. 129 (1) Mandatul de gestiune +
+colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor s+
+au conexe, este acordat direct, prin contract sc+
+ris de catre titularii de drepturi. (2) Fiecare +
+titular de drepturi care a acordat un mandat org+
+anismului de gestiune colectiva are dreptul la u+
+n vot in cadrul adunarii generale. Artistii inte+
+rpreti sau executanti care au participat la o ex+
+ecutie sau o interpretare colectiva a unei opere+
+ au dreptul la un singur vot in cadrul adunarii +
+generale, prin reprezentantul desemnat conform p+
+rocedurii prevazute la art. 99 alin. (2). (3) Ma+
+ndatul de gestiune colectiva a drepturilor patri+
+moniale, de autor sau conexe, poate fi acordat s+
+i indirect de catre titulari, prin contracte scr+
+ise, incheiate intre organisme de gestiune colec+
+tiva din Romania si organisme straine care gesti+
+oneaza drepturi similare, pe baza repertoriilor +
+membrilor acestora. Mandatul indirect nu confera+
+ drept de vot titularilor de drepturi. (4) Orice+
+ titular de drepturi de autor sau de drepturi co+
+nexe poate incredinta prin mandat administrarea +
+drepturilor sale privind repertoriul propriu unu+
+i organism de gestiune colectiva. Organismul res+
+pectiv este obligat sa accepte administrarea ace+
+stor drepturi pe baza gestiunii colective in lim+
+ita obiectului sau de activitate. (5) Organismel+
+e de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de+
+ activitate utilizarea repertoriului protejat pe+
+ntru care au primit un mandat de gestiune colect+
+iva. Art. 129^1 In cazul gestiunii colective obl+
+igatorii, daca un titular nu este asociat la nic+
+iun organism, competenta revine organismului din+
+ domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revend+
+icarea de catre titularii de drepturi nereprezen+
+tati a sumelor cuvenite se poate face in termen +
+de 3 ani de la data notificarii. Dupa acest term+
+en, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt +
+utilizate potrivit hotararii adunarii generale, +
+cu exceptia cheltuielilor de administrare. Secti+
+unea III: Functionarea organismelor de gestiune +
+colectiva Art. 130 (1) Organismele de gestiune c+
+olectiva au urmatoarele obligatii: a) sa elabore+
+ze metodologii pentru domeniile lor de activitat+
+e, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, +
+ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea +
+platii acestor drepturi, in cazul acelor opere a+
+l caror mod de exploatare face imposibila autori+
+zarea individuala de catre titularii de drepturi+
+; b) sa-i autorizeze pe utilizatori, in cazul in+
+ care s-au stabilit metodologii, la cererea aces+
+tora efectuata inainte de utilizarea repertoriul+
+ui protejat, in schimbul unei remuneratii, prin +
+licenta neexclusiva, in forma scrisa; c) sa inch+
+eie, in numele titularilor de drepturi care le-a+
+u acordat mandat sau pe baza conventiilor inchei+
+ate cu organisme similare din strainatate, contr+
+acte generale cu organizatorii de spectacole, cu+
+ utilizatorii care desfasoara activitati de comu+
+nicare publica, cu organismele de radiodifuziune+
+ ori de televiziune sau cu distribuitorii de ser+
+vicii de programe prin cablu, avand ca obiect au+
+torizarea de utilizare a repertoriului protejat;+
+ d) sa protejeze interesele membrilor lor, in ce+
+ea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite,+
+ ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, i+
+n afara teritoriului Romaniei, prin incheierea d+
+e contracte de reprezentare cu organismele simil+
+are din strainatate; e) sa colecteze sumele dato+
+rate de utilizatori si sa le repartizeze intre t+
+itularii de drepturi, potrivit prevederilor din +
+statut; f) sa asigure accesul propriilor membri +
+la informatiile privind orice aspect al activita+
+tii de colectare a sumelor datorate de utilizato+
+ri si de repartizare a acestora; g) sa acorde as+
+istenta de specialitate titularilor de drepturi +
+si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legal+
+e, in limita obiectului lor de activitate; h) sa+
+ ceara utilizatorilor sau intermediarilor acesto+
+ra comunicarea de informatii si transmiterea doc+
+umentelor necesare pentru determinarea cuantumul+
+ui remuneratiilor pe care le colecteaza, precum +
+si informatii privind operele utilizate, cu indi+
+carea titularilor de drepturi, in vederea repart+
+izarii acestora; utilizatorii sau intermediarii +
+acestora au obligatia sa furnizeze, in format sc+
+ris si electronic, in termen de 10 zile de la so+
+licitare, informatiile si documentele solicitate+
+, sub semnatura reprezentantului legal si stampi+
+late; i) sa asigure transparenta activitatii de +
+gestiune colectiva in raporturile cu autoritatil+
+e publice care au drept de control; j) sa indepl+
+ineasca orice alta activitate, conform mandatulu+
+i special primit de la titularii dreptului de au+
+tor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiec+
+tului lor de activitate. (2) Contractele de repr+
+ezentare incheiate de organismele similare din s+
+trainatate, prevazute la alin. (1) lit. d), se i+
+ncheie in forma scrisa, cu mentionarea modului d+
+e realizare a schimbului de informatii privind r+
+epertoriul partilor, a drepturilor gestionate, a+
+ duratei si a modalitatilor de plata. Art. 131 (+
+1) In vederea initierii procedurilor de negocier+
+e, organismele de gestiune colectiva trebuie sa +
+depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Aut+
+or o cerere, insotita de metodologiile propuse a+
+ fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 al+
+in. (1) lit. a). (2) Metodologiile se negociaza +
+in cadrul unei comisii constituite prin decizie +
+a directorului general al Oficiului Roman pentru+
+ Drepturile de Autor, emisa in termen de maximum+
+ 5 zile de la primirea cererii de initiere a pro+
+cedurilor de negociere. Decizia directorului gen+
+eral al Oficiului Roman pentru Drepturile de Aut+
+or se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, +
+Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune+
+ colectiva. Comisia de negociere este constituit+
+a din: a) cate un reprezentant al principalelor +
+organisme de gestiune colectiva, care functionea+
+za pentru cate o categorie de drepturi, pe de o +
+parte; b) cate un reprezentant al principalelor +
+structuri asociative mandatate de utilizatori, n+
+umit dintre acestea, si cate un reprezentant al +
+primilor 3 utilizatori majori, stabiliti pe baza+
+ cifrei de afaceri si a cotei de piata a acestor+
+a in domeniu, cu conditia ca acestea sa fie decl+
+arate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Auto+
+r pe propria raspundere, precum si al societatil+
+or publice de radiodifuziune si de televiziune, +
+dupa caz, pe de alta parte. (3) In vederea desem+
+narii in cadrul comisiei prevazute la alin. (2),+
+ organismele de gestiune colectiva vor depune la+
+ Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, odata+
+ cu metodologiile, lista structurilor asociative+
+ ale utilizatorilor si pe cea a utilizatorilor m+
+ajori, care urmeaza a fi convocati pentru negoci+
+eri, precum si elementele de identificare a aces+
+tora. (4) Decizia de desemnare a comisiei de neg+
+ociere se comunica partilor prin scrisoare recom+
+andata, impreuna cu propunerea de metodologii de+
+pusa de organismele de gestiune colectiva. Art. +
+131^1 (1) Metodologia se negociaza de catre orga+
+nismele de gestiune colectiva cu reprezentantii +
+prevazuti la art. 131 alin. (2) lit. b), tinandu+
+-se seama de urmatoarele criterii principale: a)+
+ categoria titularilor de drepturi, membri sau n+
+emembri, si domeniul pentru care se poarta negoc+
+ierea; b) categoria de utilizatori pe care ii re+
+prezinta la negocieri structurile asociative sau+
+ ceilalti utilizatori desemnati sa negocieze; c)+
+ repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru +
+Drepturile de Autor, gestionat de organismul de +
+gestiune colectiva, pentru membrii proprii, prec+
+um si pentru membrii altor organisme straine sim+
+ilare, in baza contractelor de reprezentare; d) +
+proportia utilizarii repertoriului gestionat de +
+un organism de gestiune colectiva; e) proportia +
+utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplin+
+it obligatiile de plata prin contracte directe c+
+u titularii de drepturi; f) veniturile obtinute +
+de utilizatori din activitatea care utilizeaza r+
+epertoriul ce face obiectul negocierii; g) in ca+
+zul in care nu exista venituri se va folosi prac+
+tica europeana in domeniu; h) practica europeana+
+ privind rezultatele negocierilor dintre utiliza+
+tori si organismele de gestiune colectiva. (2) O+
+rganismele de gestiune colectiva pot solicita de+
+ la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii+
+ forfetare sau procentuale, raportate la venitur+
+ile obtinute de utilizatori din activitatea in c+
+adrul careia se utilizeaza repertoriul, cum ar f+
+i: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau c+
+omunicare publica, tinand cont de practica europ+
+eana privind rezultatele negocierilor dintre uti+
+lizatori si organismele de gestiune colectiva. P+
+entru activitatea de radiodifuzare, remuneratiil+
+e procentuale se vor stabili diferentiat, direct+
+ proportional cu ponderea utilizarii repertoriul+
+ui gestionat colectiv in aceasta activitate, iar+
+ in lipsa veniturilor, in functie de cheltuielil+
+e ocazionate de utilizare. (3) Remuneratiile for+
+fetare sau procentuale, prevazute la alin. (2), +
+pot fi solicitate numai daca si in masura in car+
+e sunt utilizate opere pentru care drepturile de+
+ autor sau drepturile conexe protejate se afla i+
+n termenele de protectie prevazute de lege. (4) +
+In cazul in care gestiunea colectiva este obliga+
+torie conform prevederilor art. 123^1, metodolog+
+iile se negociaza fara a se tine seama de criter+
+iile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), reper+
+toriile fiind considerate repertorii extinse. Ar+
+t. 131^2 (1) Negocierea metodologiilor se desfas+
+oara conform programului stabilit intre cele dou+
+a parti, pe o durata de maximum 30 de zile calen+
+daristice de la data constituirii comisiei. (2) +
+Intelegerea partilor cu privire la metodologiile+
+ negociate se consemneaza intr-un protocol care +
+se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de +
+Autor. Protocolul se publica in Monitorul Oficia+
+l al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organisme+
+lor de gestiune colectiva, prin decizie a direct+
+orului general al Oficiului Roman pentru Dreptur+
+ile de Autor, emisa in termen de 5 zile de la da+
+ta depunerii. Metodologiile astfel publicate sun+
+t opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul +
+pentru care s-a negociat si tuturor importatoril+
+or si fabricantilor de suporturi si aparate pent+
+ru care se datoreaza remuneratia compensatorie p+
+entru copia privata, conform art. 107. (3) Ofici+
+ul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi sol+
+icitat, pentru initierea procedurii de arbitraj +
+efectuate de catre arbitri, in urmatoarele situa+
+tii: a) entitatile care alcatuiesc o parte ce ur+
+meaza sa participe la negociere nu au putut conv+
+eni asupra punctului de vedere comun ce trebuie +
+prezentat celeilalte parti; b) cele doua parti a+
+flate in negociere nu au putut conveni o forma u+
+nica a metodologiei in termenul prevazut la alin+
+. (1); c) organismele de gestiune colectiva nu a+
+u putut conveni incheierea unui protocol de repa+
+rtizare a remuneratiilor si de stabilire a comis+
+ionului datorat colectorului unic. (4) Oficiul R+
+oman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 +
+zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca pa+
+rtile in vederea desemnarii, prin tragere la sor+
+ti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui com+
+pletul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezerva. A+
+cestia din urma ii vor inlocui, in ordinea trage+
+rii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili+
+. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se+
+ face si in cazul absentei partilor convocate. (+
+5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in +
+termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilo+
+r, convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si +
+partile, in vederea constituirii completului de +
+arbitraj. Completul de arbitraj stabileste: onor+
+ariul brut, prin negociere cu partile, primul te+
+rmen, dar nu mai tarziu de 5 zile, precum si loc+
+ul arbitrajului si informeaza partile. (6) Cele +
+doua parti aflate in arbitraj, organismele de ge+
+stiune colectiva si, respectiv, utilizatorii sau+
+ alti platitori contribuie in mod egal la plata +
+onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiul+
+ui Roman pentru Drepturile de Autor, inainte de +
+primul termen de arbitraj. Neplata in termen atr+
+age decaderea partii care nu a achitat onorariul+
+ din dreptul de a propune probe si de a formula +
+concluzii pe durata arbitrajului. (7) Arbitrii a+
+u obligatia ca in termen de 30 de zile de la pri+
+mul termen al arbitrajului sa depuna la Oficiul +
+Roman pentru Drepturile de Autor hotararea cupri+
+nzand forma finala a metodologiilor supuse arbit+
+rajului, in vederea comunicarii catre parti. In +
+mod exceptional, arbitrii pot solicita, motivat,+
+ Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prel+
+ungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbit+
+rii isi pot ridica onorariul de la casieria Ofic+
+iului Roman pentru Drepturile de Autor numai dup+
+a depunerea hotararii arbitrale. (8) Hotararea a+
+rbitrala privind forma definitiva a metodologiil+
+or se comunica partilor de catre Oficiul Roman p+
+entru Drepturile de Autor si se publica in Monit+
+orul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuial+
+a Oficiului, prin decizie a directorului general+
+, emisa in termen de cinci zile de la data depun+
+erii. Metodologiile astfel publicate sunt opozab+
+ile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru c+
+are s-a negociat si nu se pot acorda reduceri la+
+ plata remuneratiilor datorate, altele decat cel+
+e prevazute in metodologiile publicate. (9) In t+
+ermen de 30 de zile de la data publicarii in Mon+
+itorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotarari+
+i arbitrale, partile pot face apel impotriva ace+
+steia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care+
+ se va pronunta asupra cauzei in complet civil. +
+Hotararea arbitrala este executorie de drept pan+
+a la pronuntarea solutiei cu privire la mentiner+
+ea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curti+
+i de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabi+
+la, se comunica Oficiului Roman pentru Drepturil+
+e de Autor si se publica in Monitorul Oficial al+
+ Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Rom+
+an pentru Drepturile de Autor, prin decizie a di+
+rectorului general, emisa in termen de 5 zile de+
+ la data comunicarii. (10) Metodologiile negocia+
+te sau stabilite conform prevederilor alin. (1) +
+-(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la da+
+ta declansarii procedurii de negociere a metodol+
+ogiilor se afla in curs de negociere directa a u+
+nui contract de licenta sau au incheiat deja ace+
+ste negocieri cu organismele de gestiune colecti+
+va. Art. 131^3 (1) Organismele de gestiune colec+
+tiva sau, dupa caz, structurile asociative ale u+
+tilizatorilor, utilizatorii majori, societatile +
+publice de radiodifuziune sau de televiziune pot+
+ formula o noua cerere de initiere a procedurilo+
+r de negociere a tarifelor si metodologiilor num+
+ai dupa 3 ani de la data publicarii lor in forma+
+ definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei, Pa+
+rtea I. (2) In cazul negocierilor prevazute de a+
+rt. 107 alin. (4), oricare dintre parti poate fo+
+rmula o noua cerere de initiere a procedurilor d+
+e negociere a metodologiilor numai dupa 2 ani de+
+ la data publicarii acestora in forma definitiva+
+ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3)+
+ Pana la publicarea noilor metodologii, raman va+
+labile vechile metodologii. Art. 131^4 Remunerat+
+iile stabilite in suma fixa se pot modifica anua+
+l, incepand cu prima luna a anului urmator celui+
+ in care s-au publicat metodologiile, de catre o+
+rganismele de gestiune colectiva, pe baza indice+
+lui de inflatie, stabilit la nivel national. Ace+
+ste modificari se depun la Oficiul Roman pentru +
+Drepturile de Autor, urmand a fi publicate in Mo+
+nitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltu+
+iala organismelor de gestiune colectiva, prin de+
+cizie a directorului general al Oficiului Roman +
+pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de c+
+inci zile de la data depunerii. Modificarile dev+
+in efective incepand cu luna urmatoare publicari+
+i. Art 132 - abrogat Art. 133 (1) Colectarea sum+
+elor datorate de utilizatori sau de alti platito+
+ri se face de organismul de gestiune colectiva a+
+l carui repertoriu se utilizeaza. (2) In situati+
+a in care exista mai multe organisme de gestiune+
+ colectiva pentru acelasi domeniu de creatie, ia+
+r drepturile gestionate sunt din categoria celor+
+ prevazute la art. 123^2, organismele beneficiar+
+e stabilesc, printr-un protocol care se depune l+
+a Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in ve+
+derea publicarii in Monitorul Oficial al Romanie+
+i, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele+
+: a) criteriile repartizarii intre organisme a r+
+emuneratiei; b) organismul de gestiune colectiva+
+ care urmeaza sa fie numit dintre acestea, prin +
+decizie a directorului general al Oficiului Roma+
+n pentru Drepturile de Autor, drept colector in +
+domeniul titularilor de drepturi in cauza; c) mo+
+dalitatea de evidentiere si justificare a cheltu+
+ielilor privind acoperirea reala a costurilor de+
+ colectare ale organismului de gestiune colector+
+. (3) In cazul prevazut la alin. (2), daca organ+
+ismele de gestiune colectiva beneficiare nu depu+
+n la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pr+
+otocolul mentionat, in termen de 30 de zile de l+
+a data intrarii in vigoare a metodologiilor Ofic+
+iul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza +
+dintre acestea colectorul in domeniul titularilo+
+r de drepturi in cauza, pe baza reprezentativita+
+tii, prin decizie a directorului general. (4) Pe+
+ntru situatia prevazuta la alin. (3), colectorul+
+ unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturil+
+e de Autor nu poate repartiza sumele colectate n+
+ici intre organismele beneficiare, nici propriil+
+or membri, decat dupa depunerea la Oficiul Roman+
+ pentru Drepturile de Autor a unui protocol inch+
+eiat intre organismele beneficiare prin care se +
+stabilesc criteriile privind repartizarea sumelo+
+r colectate. Cheltuielile de colectare, in acest+
+ caz, se evidentiaza distinct si trebuie sa fie +
+justificate prin documente privind acoperirea re+
+ala a costurilor de colectare ale organismului d+
+e gestiune care este colector in domeniul titula+
+rilor de drepturi in cauza. (5) La expirarea ter+
+menului de 30 de zile prevazut la alin. (3), ori+
+care dintre organismele de gestiune colectiva po+
+ate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile d+
+e Autor initierea procedurii de arbitraj efectua+
+te de catre arbitri, pentru stabilirea criteriil+
+or privind repartizarea remuneratiei intre categ+
+oriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, pr+
+ecum si etapele ulterioare sunt cele prevazute l+
+a art. 131^2 alin. (3)-(9). (6) Sumele colectate+
+ de organismul de gestiune colectiva, in calitat+
+e de colector unic, potrivit prevederilor art. 1+
+07^1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) si alin. +
+(1) si (3) ale prezentului articol, se evidentia+
+za in conturi analitice distincte. (7) Organismu+
+l de gestiune colectiva, care este colector unic+
+, are obligatia sa elibereze autorizarea prin li+
+centa neexclusiva, in forma scrisa, in numele tu+
+turor organismelor de gestiune colectiva benefic+
+iare, si sa asigure transparenta activitatilor d+
+e colectare, precum si a costurilor aferente in +
+raporturile cu organismele de gestiune colectiva+
+ beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini+
+ activitatea de colectare. (8) Prevederile art. +
+134 alin. (2) lit. f) se aplica in mod corespunz+
+ator si organismelor de gestiune colectiva care +
+sunt colectori unici. (9) Organismele de gestiun+
+e colectiva pot conveni printr-un protocol care +
+se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Par+
+tea I, prin decizie a directorului general al Of+
+iciului Roman pentru Drepturile de Autor, desemn+
+area unui colector comun pe un domeniu de platit+
+ori, privind remuneratiile cuvenite categoriilor+
+ de titulari de drepturi reprezentate de acestea+
+. De asemenea, organismele de gestiune colectiva+
+ pot infiinta, cu avizul Oficiului Roman pentru +
+Drepturile de Autor, organisme comune de colecta+
+re pentru mai multe domenii, care sa functioneze+
+ potrivit prevederilor legale referitoare la fed+
+eratiile de persoane juridice de drept privat fa+
+ra scop patrimonial, precum si potrivit preveder+
+ilor exprese privind organizarea si functionarea+
+ organismelor de gestiune colectiva din prezenta+
+ lege. Art. 134 (1) Exercitarea gestiunii colect+
+ive incredintate prin contractul de mandat nu po+
+ate restrange in nici un fel drepturile patrimon+
+iale ale titularilor. (2) Gestiunea colectiva se+
+ exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciz+
+iile privind metodele si regulile de colectare a+
+ remuneratiei si a altor sume de la utilizatori +
+si cele de repartizare a acestora intre titulari+
+i de drepturi, precum si cele privind alte aspec+
+te mai importante ale gestiunii colective trebui+
+e sa fie luate de membri, in cadrul adunarii gen+
+erale, potrivit statutului; b) comisionul datora+
+t de titularii de drepturi, care sunt membri ai +
+unui organism de gestiune colectiva, pentru acop+
+erirea cheltuielilor de functionare a acestuia, +
+prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat+
+ cu comisionul datorat organismului de gestiune +
+colectiva care este colector unic, potrivit prev+
+ederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4)+
+, nu poate fi mai mare de 15% din sumele colecta+
+te anual; c) in lipsa unei hotarari exprese a ad+
+unarii generale, sumele colectate de un organism+
+ de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in sc+
+opuri comune, altele decat acoperirea costurilor+
+ reale ale colectarii si repartizarii catre memb+
+ri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate d+
+ecide ca maximum 15% din sumele colectate sa poa+
+ta fi utilizate in scopuri comune si numai in li+
+mita obiectului de activitate; d) sumele colecta+
+te de un organism de gestiune colectiva se repar+
+tizeaza individual titularilor de drepturi, prop+
+ortional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, +
+in termen de maximum 6 luni de la data colectari+
+i; titularii de drepturi pot pretinde plata sume+
+lor colectate nominal sau a celor a caror repart+
+izare nu presupune o documentare speciala in ter+
+men de 30 de zile de la data colectarii; e) comi+
+sionul datorat de titularii de drepturi se retin+
+e acestora din sumele cuvenite fiecaruia, dupa c+
+alcularea repartitiei individuale; f) sumele rez+
+ultate din plasamentele remuneratiilor nerevendi+
+cate si nerepartizate, aflate in depozite bancar+
+e sau obtinute din alte operatiuni efectuate in +
+limita obiectului de activitate, precum si cele +
+obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urm+
+are a incalcarii drepturilor de autor ori conexe+
+ se cuvin si se repartizeaza titularilor de drep+
+turi si nu pot constitui venituri ale organismul+
+ui de gestiune colectiva; g) remuneratiile negoc+
+iate pentru drepturile conexe nu pot depasi o tr+
+eime din remuneratiile negociate pentru drepturi+
+le de autor cu aceeasi categorie de utilizatori.+
+Declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Co+
+nstitutionale 571 din 29 Aprilie 2010 publicata +
+in Monitorul Oficial publicat in Monitorul Ofici+
+al 430/2010. (3) Remuneratiile incasate de organ+
+ismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot f+
+i asimilate veniturilor acestora. (4) In exercit+
+area mandatului, in conditiile prezentei legi, o+
+rganismelor de gestiune colectiva nu li se trans+
+fera sau nu li se transmit drepturi de autor si +
+drepturi conexe ori utilizarea acestora. Art. 13+
+4^1 (1) Organismele de gestiune colectiva au obl+
+igatia sa publice, in format electronic, pe pagi+
+na proprie de Internet, urmatoarele informatii a+
+ctualizate: a) statutul; b) lista membrilor orga+
+nelor de conducere centrale si locale, component+
+a comisiilor interne si lista responsabililor lo+
+cali; c) situatia anuala privind soldul sumelor +
+nerepartizate, sumele colectate pe categorii de +
+utilizatori sau alti platitori, sumele retinute,+
+ costul gestiunii si sumele repartizate pe categ+
+orii de titulari; d) darea de seama anuala; e) i+
+nformatiile privind adunarea generala, cum ar fi+
+: data si locul convocarii, ordinea de zi, proie+
+ctele de hotarare si hotararile adoptate; f) alt+
+e date necesare informarii membrilor. (2) Orice +
+membru are dreptul de a solicita, in nume person+
+al sau prin reprezentant autorizat, informatii d+
+etaliate si documente privind sumele ce i-au fos+
+t repartizate in ultimele 12 luni, provenienta, +
+modul de calcul al drepturilor si retinerile apl+
+icate, precum si verificarea concordantei acesto+
+r date cu prevederile regulamentului de repartiz+
+are. (3) Intr-un interval de timp de 30 de zile +
+inainte de adunarea generala, orice membru are d+
+reptul sa consulte, la sediul organismului de ge+
+stiune colectiva: a) darea de seama anuala; b) b+
+ilantul contabil; c) raportul organelor de condu+
+cere si al comisiei de cenzori; d) textul si exp+
+unerea de motive a hotararilor ce urmeaza a fi s+
+upuse aprobarilor adunarii generale; e) salariil+
+e individuale ale angajatilor; f) situatia sumel+
+or din conturile bancare, a plasamentelor si a d+
+obanzilor obtinute la inchiderea ultimului exerc+
+itiu financiar; g) situatia privind categoriile +
+de utilizatori, numarul platitorilor din fiecare+
+ categorie si suma globala colectata de la fieca+
+re categorie; h) situatia litigiilor cu utilizat+
+orii. (4) Accesul la informatiile prevazute la a+
+lin. (3) se face, in regim de confidentialitate,+
+ pe baza de cerere scrisa si cu limitarea accesu+
+lui la datele personale ale angajatilor organism+
+ului de gestiune colectiva. (5) Membrii care con+
+sidera ca li s-ar fi incalcat dreptul de acces l+
+a informatiile solicitate pot sesiza, in termen +
+de trei zile, comisia permanenta speciala privin+
+d accesul la informatii, desemnata de adunarea g+
+enerala, formata din cinci membri, care nu sunt +
+angajati si nu fac parte din organele de conduce+
+re. Comisia este obligata sa raspunda, in termen+
+ de sapte zile, atat celui care a formulat sesiz+
+area, cat si administratorului general. Comisia +
+intocmeste un raport anual asupra activitatii sa+
+le, pe care il inainteaza adunarii generale si O+
+ficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Art. +
+135 (1) Organismele de gestiune colectiva au obl+
+igatia sa depuna la Oficiul Roman pentru Dreptur+
+ile de Autor, in primul trimestru al fiecarui an+
+, dupa desfasurarea adunarii generale: a) darea +
+de seama anuala, aprobata de adunarea generala; +
+b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezen+
+tat adunarii generale; c) hotararile judecatores+
+ti privind inregistrarea modificarilor la statut+
+, avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de +
+Autor; d) repertoriul actualizat; e) contractele+
+ de reprezentare cu organismele similare din str+
+ainatate. (2) Documentele prevazute la alin. (1)+
+ lit. a) si d) se depun la Oficiul Roman pentru +
+Drepturile de Autor, in formatul stabilit prin d+
+ecizie a directorului general al Oficiului. Art +
+136 - abrogat. CAPITOLUL II. Oficiul Roman pentr+
+u Drepturile de Autor Art. 137. (1) Oficiul Roma+
+n pentru Drepturile de Autor functioneaza ca org+
+an de specialitate in subordinea Guvernului, fii+
+nd autoritate unica de reglementare, evidenta pr+
+in registre nationale, supraveghere, autorizare,+
+ arbitraj si constatare tehnico-stiintifica in d+
+omeniul drepturilor de autor si al drepturilor c+
+onexe.. (2) Finantarea cheltuielilor curente si +
+de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile+
+ de Autor se face integral si distinct de la bug+
+etul de stat, prin intermediul bugetului Ministe+
+rului Culturii si Cultelor, ministrul coordonato+
+r fiind ordonator principal de credite.. (3) Org+
+anizarea, functionarea, structura personalului s+
+i dotarile necesare indeplinirii atributiilor Of+
+iciului Roman pentru Drepturile de Autor se stab+
+ilesc prin hotarare a Guvernului.. (4) Oficiul R+
+oman pentru Drepturile de Autor este coordonat d+
+e ministrul culturii si cultelor si este condus +
+de un director general, ajutat de un director ge+
+ neral adjunct, numiti prin decizie a primului-m+
+inistru, la propunerea ministrului coordonator. +
+ (5) Personalul Oficiului Roman pentru Drepturil+
+e de Autor beneficiaza de stimulente din sumele +
+incasate pentru bugetul de stat din operatiunile+
+ contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru D+
+repturile de Autor, in procent de pana la 15%.. +
+(6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre+
+ operatiunile prevazute la art. 138 alin. (1) li+
+t. d), e), k) si I) si conditiile de repartizare+
+ si utilizare a fondului de stimulente se stabil+
+esc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernul+
+ui.. Art. 138. (1) Principalele atributii ale Of+
+iciului Roman pentru Drepturile de Autor sunt ur+
+matoarele: a ) reglementeaza activitatea din dom+
+eniu prin decizii ale directorului general, potr+
+ivit legii; b ) elaboreaza proiecte de acte norm+
+ative in domeniul sau de activitate; c ) tine ev+
+identa repertoriilor transmise de organismele de+
+ gestiune colectiva; d ) organizeaza si administ+
+reaza contra cost inregistrarea in registrele na+
+tionale si in alte evidente nationale specifice,+
+ prevazute de lege; e ) elibereaza contra cost m+
+arcaje holografice utilizabile in conditiile leg+
+ii in domeniul drepturilor de autor si al dreptu+
+rilor conexe, la valoarea pretului de achizitie +
+la care se adauga un comision de administrare de+
+ 30%; f ) avizeaza constituirea si supravegheaza+
+ functionarea organismelor de gestiune colectiva+
+; g ) avizeaza, ca organ de specialitate al admi+
+nistratiei publice centrale, potrivit legii, ins+
+crierea in registrul aflat la grefa judecatoriei+
+ a asociatiilor si fundatiilor constituite in do+
+meniul drepturilor de autor si al drepturilor co+
+nexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile p+
+entru combaterea pirateriei; h ) controleaza fun+
+ctionarea organismelor de gestiune colectiva si +
+stabileste masurile de intrare in legalitate sau+
+ aplica sanctiuni, dupa caz; i ) asigura secreta+
+riatul procedurilor de arbitraj desfasurate potr+
+ivit legii; j ) efectueaza contra cost, pe chelt+
+uiala inculpatilor, in cazul in care s-a dovedit+
+ vinovatia, constatari tehnico-stiintifice cu pr+
+ivire la caracterul original al produselor purta+
+toare de drepturi de autor sau de drepturi conex+
+e, la solicitarea organelor de cercetare penala;+
+ k ) efectueaza la cerere expertize contra cost,+
+ pe cheltuiala partilor interesate; l ) desfasoa+
+ra activitati de informare privind legislatia di+
+n domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si acti+
+vitati de instruire, pe cheltuiala celor interes+
+ati; m) desfasoara activitati de reprezentare in+
+ relatiile cu organizatiile de specialitate simi+
+lare si cu organizatiile internationale din dome+
+niu, la care statul roman este parte; n ) indepl+
+ineste orice alte atributii prevazute de lege.. +
+(2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tari+
+fele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiu+
+l Roman pentru Drepturile de Autor contra cost. +
+Contravaloarea operatiunilor prevazute la alin. +
+(1) lit. j) se va include in cheltuielile de jud+
+ecata.. (3) Pentru indeplinirea atributiilor sta+
+bilite prin lege Oficiul Roman pentru Drepturile+
+ de Autor are acces la informatiile necesare in +
+mod operativ si gratuit de la Centrul National a+
+l Cinematografiei, Oficiul National al Registrul+
+ui Comertului, Autoritatea Nationala a Vamilor, +
+Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de +
+la Inspectoratul General al Politiei de Frontier+
+a, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoa+
+nelor si Directia Generala de Pasapoarte din cad+
+rul Ministerului Administratiei si Internelor, p+
+recum si de la institutiile financiar-bancare, i+
+n conditiile legii.. Art. 138^1. Cu ocazia contr+
+oalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Dreptu+
+rile de Autor potrivit prevederilor art. 138, pe+
+rsoana controlata este obligata sa prezinte oric+
+e documente si informatii solicitate de organele+
+ de control si sa predea copii dupa acestea, dac+
+a sunt solicitate.. Art. 138^2. (1) Activitatea +
+de control a Oficiului Roman pentru Drepturile d+
+e Autor, prevazuta la art. 138 alin. (1) lit. h)+
+, se desfasoara numai cu notificarea prealabila +
+a organismului de gestiune colectiva controlat, +
+comunicandu-se totodata si obiectivele controlul+
+ui. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poa+
+te efectua controale generale o data pe an, noti+
+ficate cu 10 zile inainte de efectuarea controlu+
+lui, precum si controale punctuale privind probl+
+eme care fac obiectul unor reclamatii, ori de ca+
+te ori este nevoie, notificate cu trei zile inai+
+nte.. (2) Cu ocazia controalelor efectuate de Of+
+iciul Roman pentru Drepturile de Autor, administ+
+ratorul general este obligat sa prezinte orice d+
+ocumente si informatii solicitate de organele de+
+ control si sa predea copii dupa acestea, daca s+
+unt solicitate. Organele de control pot lua note+
+ explicative in legatura cu situatiile constatat+
+e, atat administratorului general, cat si altor +
+persoane angajate.. (3) Concluziile organelor de+
+ control ale Oficiului Roman pentru Drepturile d+
+e Autor, impreuna cu observatiile administratoru+
+lui general, se consemneaza intr-un proces-verba+
+l. (4) Pe baza concluziilor controlului, in cazu+
+l constatarii unor nereguli, Oficiul Roman pentr+
+u Drepturile de Autor poate decide comunicarea p+
+rocesului-verbal catre adunarea generala a organ+
+ismului de gestiune colectiva in cauza care il v+
+a dezbate in prima sedinta ordinara.. Art. 138^3+
+. In cazul in care organismul de gestiune colect+
+iva nu mai indeplineste conditiile prevazute la +
+art. 124 si 126 ori incalca obligatiile prevazut+
+e la art. 130, 133, 134, 134^1, 135 sau art. 138+
+^2 alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de+
+ Autor poate acorda organismului de gestiune col+
+ectiva, prin decizie a directorului general, un +
+termen pentru intrarea in legalitate. Decizia po+
+ate fi atacata la instantele judecatoresti de co+
+ntencios administrativ. In cazul nerespectarii d+
+eciziei ramase definitive, Oficiul Roman pentru +
+Drepturile de Autor retrage temporar avizul prev+
+azut la art. 125. Retragerea temporara a avizulu+
+i are ca efect suspendarea activitatii organismu+
+lui de gestiune colectiva pana la schimbarea adm+
+inistratorului general de catre adunarea general+
+a.. Art. 138^4 (1) Pe langa Oficiul Roman pentru+
+ Drepturile de Autor functioneaza un corp de arb+
+itri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3+
+ ani, prin ordin al ministrului coordonator al O+
+ficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Desem+
+narea celor 20 de membri se face prin tragere la+
+ sorti de catre directorul general al Oficiului +
+Roman pentru Drepturile de Autor, in prezenta ca+
+ndidatilor, care sunt propusi de organismele de +
+gestiune colectiva, de structurile asociative al+
+e utilizatorilor si de societatile publice de ra+
+diodifuziune si de televiziune. Candidatii propu+
+si trebuie sa aiba pregatire juridica si minimum+
+ 10 ani de activitate in domeniul dreptului civi+
+l. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru +
+Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a +
+candidatului propus si cu acceptul scris al aces+
+tuia, incluzand informatii privind modalitatile +
+de convocare.. (2) Arbitrii nu au calitatea de s+
+alariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de+
+ Autor si au dreptul la un onorariu pentru parti+
+ciparea la arbitrajul metodologiilor de colectar+
+e a drepturilor gestionate de organismele de ges+
+tiune colectiva, in conditiile prevazute de prez+
+enta lege.. (3) Corpul de arbitri va fi reconsti+
+tuit in cazul in care numarul arbitrilor permane+
+nt disponibili este mai mic de 16.. CAPITOLUL I +
+II Masuri de protectie, proceduri si sanctiuni S+
+ectiunea 1 Masuri tehnice de protectie si inform+
+atii privind regimul drepturilor Art. 138^5. (1)+
+ Autorul unei opere, artistul interpret sau exec+
+utant, producatorul de fonograme ori de inregist+
+rari audiovizuale, organismul de radiodifuziune +
+sau de televiziune si fabricantul de baza de dat+
+e pot sa instituie masuri tehnice de protectie a+
+ drepturilor recunoscute prin prezenta lege.. (2+
+) Prin masuri tehnice, in sensul prezentei legi,+
+ se intelege utilizarea oricarei tehnologii, a u+
+nui dispozitiv sau a unei componente care, in ca+
+drul functionarii sale normale, este destinata s+
+a impiedice sau sa limiteze actele care nu sunt +
+autorizate de titularii drepturilor recunoscute +
+prin prezenta lege.. (3) Masurile tehnice sunt c+
+onsiderate eficiente atunci cand utilizarea unei+
+ opere sau a oricarui alt obiect al protectiei e+
+ste controlata de catre titularul de drepturi pr+
+in aplicarea unui cod de acces sau a unui proced+
+eu de protectie, precum criptarea, codarea, brui+
+erea sau orice transformare a operei ori a altui+
+ obiect al protectiei sau printr-un mecanism de +
+control al copierii, daca masurile indeplinesc o+
+biectivul de asigurare a protectiei.. (4) Titula+
+rii de drepturi care au instituit masuri tehnice+
+ de protectie au obligatia de a pune la dispozit+
+ie beneficiarilor exceptiilor prevazute la art. +
+33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2+
+) lit. d) si e) si la art. 38 mijloacele necesar+
+e pentru accesul legal la opera sau la oricare a+
+lt obiect al protectiei. Totodata acestia au dre+
+ptul sa limiteze numarul copiilor realizate in c+
+onditiile de mai sus.. (5) Dispozitiile alin. (4+
+) nu se aplica in cazul operelor protejate puse +
+la dispozitia publicului, conform clauzelor cont+
+ractuale convenite intre parti, astfel incat mem+
+brii publicului sa poata avea acces la acestea i+
+n orice loc si in orice moment ales, in mod indi+
+vidual.. Art. 138^6. (1) Titularii drepturilor r+
+ecunoscute prin prezenta lege pot sa furnizeze, +
+in format electronic, asociat unei opere sau ori+
+carui alt obiect al protectiei sau in contextul +
+comunicarii publice a acestora, informatii privi+
+nd regimul drepturilor. (2) Prin informatii priv+
+ind regimul drepturilor, in sensul prezentei leg+
+i, se intelege orice informatie furnizata de tit+
+ularii de drepturi care permite identificarea op+
+erei sau a oricarui alt obiect al protectiei pri+
+n prezenta lege, a autorului sau a altui titular+
+ de drepturi, precum si conditiile si modalitati+
+le de utilizare a operei sau a oricarui alt obie+
+ct al protectiei, precum si orice numar sau cod +
+reprezentand aceste informatii.. SECTIUNEA II: P+
+roceduri si sanctiuni. Art. 138^7. (1) Incalcare+
+a drepturilor recunoscute si protejate prin prez+
+enta lege atrage raspunderea civila, contraventi+
+onala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Disp+
+ozitiile procedurale sunt cele p revazute in pre+
+zenta lege, care se completeaza cu cele de drept+
+ comun.. (2) In cadrul unei actiuni referitoare +
+la incalcarea drepturilor protejate de prezenta +
+lege si ca raspuns la o cerere justificata a sol+
+icitantului, instanta are dreptul sa solicite fu+
+rnizarea informatiilor privind originea si retel+
+ele de distributie a marfurilor sau a serviciilo+
+r care aduc atingere unui drept prevazut de prez+
+enta lege, fie de la faptuitor, fie de la orice +
+alta persoana care: a ) a detinut in scop comerc+
+ial marfuri-pirat; b ) a utilizat in scop comerc+
+ial servicii prin care incalca drepturile protej+
+ate de prezenta lege; c ) a furnizat, in scop co+
+mercial, produse sau servicii utilizate in activ+
+itati prin care se incalca drepturile prevazute +
+de prezenta lege; d ) a fost indicata, de oricar+
+e dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau+
+ c), ca fiind implicata in producerea, realizare+
+a, fabricarea, distribuirea sau inchirierea marf+
+urilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de contr+
+ol al accesului sau in furnizarea produselor ori+
+ serviciilor prin care se incalca drepturile pro+
+tejate de prezenta lege.. (3) Informatiile preva+
+zute la alin. (2) cuprind, dupa caz: a ) numele +
+si adresa producatorilor, fabricantilor, distrib+
+uitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detina+
+tori anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau+
+ ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor,+
+ precum si ale angrosistilor destinatari si ale +
+vanzatorilor cu amanuntul; b ) informatii privin+
+d cantitatile produse, fabricate, livrate sau tr+
+ansportate, primite ori comandate, precum si pre+
+tul obtinut pentru marfurile, dispozitivele sau +
+serviciile respective.. (4) Prevederile alin. (2+
+) si (3) se aplica fara a aduce atingere altor d+
+ispozitii legale, care: a ) acorda titularului d+
+reptul de a primi informatii mai extinse; b ) pr+
+evad utilizarea in cauzele civile sau penale a i+
+nformatiilor comunicate in conformitate cu preze+
+ntul articol; c ) prevad raspunderea pentru abuz+
+ul de drept la informare; d ) dau posibilitatea +
+sa se refuze furnizarea de informatii care ar co+
+nstrange persoana mentionata in alin. (1) sa adm+
+ita propria sa participare sau pe cea a rudelor +
+sale apropiate la o activitate prin care se inca+
+lca drepturile protejate de prezenta lege; e ) p+
+revad protectia confidentialitatii surselor de i+
+nformare sau prelucrarea datelor cu caracter per+
+sonal.. Sectiunea a 2-a. Proceduri si sanctiuni +
+Art. 139. (1) Titularii drepturilor recunoscute +
+si protejate prin prezenta lege pot solicita ins+
+tantelor de judecata sau altor organisme compete+
+nte, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si +
+constatarea incalcarii acestora si pot pretinde +
+acordarea de despagubiri pentru repararea prejud+
+iciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi formu+
+late in numele si pentru titularii de drepturi d+
+e catre organismele de gestiune, de catre asocia+
+tiile de combatere a pirateriei sau de catre per+
+soanele autorizate sa utilizeze drepturi proteja+
+te prin prezenta lege, conform mandatului acorda+
+t in acest sens. Cand o actiune a fost pornita d+
+e titular, persoanele autorizate sa utilizeze dr+
+epturi protejate prin prezenta lege pot sa inter+
+vina in proces, solicitand repararea prejudiciul+
+ui ce le-a fost cauzat.. (2) La stabilirea despa+
+gubirilor instanta de judecata ia in considerare+
+: a ) fie criterii cum ar fi consecintele econom+
+ice negative, in special castigul nerealizat, be+
+neficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, +
+atunci cand este cazul, alte elemente in afara f+
+actorilor economici, cum ar fi daunele morale ca+
+uzate titularului dreptului; b ) fie acordarea d+
+e despagubiri reprezentand triplul sumelor care +
+ar fi fost legal datorate pentru tipul de utiliz+
+are ce a facut obiectul faptei ilicite, in cazul+
+ in care nu se pot aplica criteriile mentionate +
+la lit. a).. (3) In cazul in care exista suspici+
+uni cu privire la incalcarea unor drepturi recun+
+oscute si protejate prin prezenta lege, persoane+
+le indreptatite pot cere instantei de judecata s+
+au altor organe competente potrivit legii: a ) s+
+a dispuna de indata luarea unor masuri pentru a +
+preveni producerea iminenta a unei pagube prin i+
+ncalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titl+
+u provizoriu, ca incalcarile prezumate aduse ace+
+stui drept sa continue sau pentru a conditiona c+
+ontinuarea lor de constituirea unor garantii des+
+tinate sa asigure despagubirea solicitantului; m+
+asurile provizorii de interzicere vor fi impuse,+
+ daca este cazul, prin obligarea la plata de ame+
+nzi civile potrivit dreptului comun; b ) sa disp+
+una de indata luarea unor masuri pentru a asigur+
+a repararea pagubei; in acest scop instanta poat+
+e dispune luarea de masuri asiguratorii asupra b+
+unurilor mobile si imobile ale persoanei presupu+
+se a fi incalcat drepturile recunoscute de preze+
+nta lege, inclusiv blocarea conturilor sale banc+
+are si a altor bunuri. In acest scop, autoritati+
+le competente pot sa dispuna comunicarea de docu+
+mente bancare, financiare sau comerciale ori acc+
+esul corespunzator la informatiile pertinente ; +
+c) sa dispuna ridicarea sau predarea catre autor+
+itatile competente a marfurilor cu privire la ca+
+re exista suspiciuni privind incalcarea unui dre+
+pt prevazut de prezenta lege pentru a impiedica +
+introducerea acestora in circuitul comercial.. (+
+4) Masurile prevazute la alin. (3) si (6) pot fi+
+ dispuse si prin ordonanta presedintiala. In ace+
+st caz, instantele judecatoresti pot sa ceara re+
+clamantului sa depuna o cautiune suficienta pent+
+ru a asigura compensarea oricarui prejudiciu car+
+e ar putea fi suferit de parat.. (5) Aceleasi ma+
+suri pot fi cerute, in aceleasi conditii, impotr+
+iva unui intermediar ale carui servicii sunt uti+
+lizate de catre un tert pentru a incalca un drep+
+t protejat prin prezenta lege.. (6) Titularii de+
+ drepturi sau reprezentantii acestora prevazuti +
+la alin. (1) pot solicita instantei judecatorest+
+i, chiar si inainte de introducerea unei actiuni+
+ pe fondul cauzei, luarea unor masuri de asigura+
+re a dovezilor sau de constatare a unei stari de+
+ fapt, atunci cand exista un risc de incalcare a+
+ drepturilor prevazute de prezenta lege si daca +
+exista un risc de distrugere a elementelor de pr+
+oba.. (7) Masurile prevazute la alin. (3), (5) s+
+i (6) pot sa includa descrierea detaliata, cu sa+
+u fara prelevare de esantioane, sau sechestrarea+
+ reala a marfurilor in litigiu si, in cazurile c+
+orespunzatoare, a materialelor si instrumentelor+
+ utilizate pentru a produce si/sau a distribui a+
+ceste marfuri, precum si documentele care se ref+
+era la ele. Aceste masuri vor fi avute in vedere+
+ si in aplicarea dispozitiilor art. 96-99 din Co+
+dul de procedura penala.. (8) Pentru luarea masu+
+rilor provizorii si a masurilor asiguratorii pre+
+vazute la alin. (3) si pentru luarea masurilor d+
+e asigurare a dovezilor sau de constatare a unei+
+ stari de fapt prevazute la alin. (6), precum si+
+ pentru exercitarea cailor de atac asupra masuri+
+lor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului+
+ comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 2+
+4 de ore.. (9) Instantele judecatoresti sunt abi+
+litate sa adopte masurile prevazute la alin. (3)+
+ si (6), fara citarea partii adverse, in cazuril+
+e in care acest lucru va fi necesar, in special +
+atunci cand orice intarziere este de natura sa c+
+auzeze un prejudiciu ireparabil sau cand exista +
+riscul demonstrabil de distrugere a elementelor +
+de proba. Partea adversa va fi informata de inda+
+ta, cel mai tarziu dupa executarea masurilor.. (+
+10) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de ob+
+iecte si inscrisuri care constituie dovezi ale i+
+ncalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor+
+ conexe, in original ori in copie, chiar si atun+
+ci cand acestea se afla in posesia partii advers+
+e. In cazul incalcarilor comise la scara comerci+
+ala, autoritatile competente pot sa dispuna, de +
+asemenea, comunicarea de documente bancare, fina+
+nciare sau comerciale ori accesul corespunzator +
+la informatiile pertinente.. (11) Pentru adoptar+
+ea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10)+
+, sub rezerva asigurarii protectiei informatiilo+
+r confidentiale, instantele judecatoresti vor pr+
+etinde reclamantului sa furnizeze orice element +
+de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a d+
+ovedi cu suficienta certitudine ca s-a adus atin+
+gere dreptului sau ori ca o astfel de atingere e+
+ste iminenta. Se considera ca reprezentand eleme+
+nt de proba suficient numarul de copii ale unei +
+opere sau ale oricarui alt obiect protejat, la a+
+precierea instantei de judecata. In acest caz, i+
+nstantele judecatoresti pot sa ceara reclamantul+
+ui sa depuna o cautiune suficienta pentru a asig+
+ura compensarea oricarui prejudiciu care ar pute+
+a fi suferit de parat.. (12) Masurile de asigura+
+re a dovezilor sau de constatare a unei stari de+
+ fapt dispuse de instanta vor fi duse la indepli+
+nire prin executor judecatoresc. Titularii drept+
+urilor ce se presupune ca au fost incalcate ori +
+cu privire la care exista pericolul de a fi inca+
+lcate sau reprezentantii acestor titulari au dre+
+ptul de a participa la punerea in executare a ma+
+surilor de asigurare a dovezilor ori de constata+
+re a unei stari de fapt.. (13) Instanta poate di+
+spune ridicarea masurilor prevazute la alin. (3)+
+ si (6), la cererea paratului, daca reclamantul +
+nu a introdus o actiune care sa conduca la solut+
+ionarea pe fond a cauzei intr-un termen de 20 de+
+ zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, +
+daca acest termen este mai lung, termene calcula+
+te de la data ducerii la indeplinire a masurilor+
+.. (14) Titularii drepturilor incalcate pot cere+
+ instantei de judecata sa dispuna aplicarea oric+
+areia dintre urmatoarele masuri: a ) remiterea, +
+pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a inca+
+sarilor realizate prin actul ilicit; b ) distrug+
+erea echipamentelor si a mijloacelor aflate in p+
+roprietatea faptuitorului, a caror destinatie un+
+ica sau principala a fost aceea de producere a a+
+ctului ilicit; c ) scoaterea din circuitul comer+
+cial, prin confiscare si distrugere, a copiilor +
+efectuate ilegal; d ) raspandirea informatiilor +
+cu privire la hotararea instantei de judecata, i+
+nclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea+
+ sa integrala sau partiala in mijloacele de comu+
+nicare in masa, pe cheltuiala celui care a savar+
+sit fapta; in aceleasi conditii instantele pot d+
+ispune masuri suplimentare de publicitate adapta+
+te circumstantelor particulare ale cazului, incl+
+usiv o publicitate de mare amploare.. (15) Insta+
+nta de judecata dispune aplicarea masurilor prev+
+azute la alin. (14) pe cheltuiala faptuitorului,+
+ cu exceptia cazului in care exista motive temei+
+nice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile+
+.. (16) Masurile prevazute la alin. (14) lit. b)+
+ si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia r+
+ezolvarii cauzei in faza de urmarire penala. Dis+
+pozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplica pentru+
+ constructiile realizate cu incalcarea drepturil+
+or privind opera de arhitectura, protejate prin +
+prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este+
+ impusa de circumstantele cazului respectiv.. (1+
+7) In dispunerea masurilor prevazute la alin. (1+
+4), instanta de judecata va respecta principiul +
+proportionalitatii cu gravitatea incalcarii drep+
+turilor protejate de prezenta lege si va lua in +
+considerare interesele tertilor susceptibili de +
+a fi afectati de aceste masuri.. (18) Autoritati+
+le judiciare sunt obligate sa comunice partilor +
+solutiile adoptate in cauzele de incalcare a dre+
+pturilor reglementate de prezenta lege.. (19) Gu+
+vernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drept+
+urile de Autor, sprijina elaborarea, de catre as+
+ociatiile si organizatiile profesionale, a codur+
+ilor de conduita la nivel comunitar, destinate s+
+a contribuie la asigurarea respectarii drepturil+
+or prevazute de prezenta lege, in special in cee+
+a ce priveste utilizarea codurilor ce permit ide+
+ntificarea fabricantului, aplicate pe discuri op+
+tice. De asemenea, Guvernul Romaniei sprijina tr+
+ansmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor+
+ codurilor de conduita la nivel national sau com+
+unitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea+
+ acestora.. Art. 139^1. (1) Titularul dreptului +
+de autor sau al drepturilor conexe poate fi repr+
+ezentat, in toate procedurile, negocierile si ac+
+tele juridice, pe toata durata si in orice stadi+
+u al procesului civil sau penal ori in afara unu+
+i astfel de proces, prin mandatar cu procura spe+
+ciala.. (2) Pentru punerea in miscare a actiunii+
+ penale, precum si pentru retragerea plangerii p+
+realabile si impacarea partilor, mandatul se con+
+sidera special, daca este dat pentru reprezentar+
+ea titularului de drepturi de autor sau de drept+
+uri conexe, in orice situatie de incalcare a dre+
+pturilor sale.. Art. 139^2. Constituie contraven+
+tii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei+
+ la 30.000 lei urmatoarele fapte: a ) incalcarea+
+ prevederilor art. 21; b ) incalcarea prevederil+
+or art. 88 si 89; c ) incalcarea prevederilor ar+
+t. 107 alin. (3) si (7); d ) nerespectarea de ca+
+tre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);+
+ e ) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantu+
+l titularului drepturilor recunoscute de prezent+
+a lege, a interpretarilor sau a executiilor arti+
+stice ori a programelor de radiodifuziune sau de+
+ televiziune., 139^3 - abrogat. Art. 139^4. (1) +
+Constituie contraventie, daca nu reprezinta infr+
+actiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.0+
+00 lei la 50.000 lei si cu confiscarea marfurilo+
+r-pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al+
+ accesului fapta persoanelor juridice sau a pers+
+oanelor fizice autorizate de a permite accesul i+
+n spatiile, la echipamentele, la mijloacele de t+
+ransport, la bunurile sau la serviciile proprii,+
+ in vederea savarsirii de catre o alta persoana +
+a unei contraventii sau infractiuni prevazute de+
+ prezenta lege.. (2) Cu aceeasi amenda se sancti+
+oneaza si fapta operatorilor economici care inca+
+lca obligatia prevazuta la art. 145 alin. (3).. +
+(3) Pentru repetarea savarsirii faptelor prevazu+
+te la alin. (1) si (2), care au avut ca rezultat+
+ savarsirea infractiunilor prevazute la art. 139+
+6 in termen de un an, organul constatator aplica+
+ si sanctiunea complementara a inchiderii unitat+
+ii.. Art. 139^5. (1) Sanctiunile contraventional+
+e prevazute la art. 139^2 se aplica si persoanel+
+or juridice. In cazul in care contravenientul, p+
+ersoana juridica, desfasoara activitati care imp+
+lica, conform obiectului sau de activitate, comu+
+nicarea publica de opere sau de produse purtatoa+
+re de drepturi de autor sau drepturi conexe, lim+
+itele amenzilor contraventionale se maresc de do+
+ua ori.. (2) Contraventiile prevazute la art. 13+
+9^2 si 139^4 se constata si se aplica de ofiteri+
+i sau de agentii de politie din cadrul Ministeru+
+lui Administratiei si Internelor cu competente i+
+n domeniu.. (3) Contravenientul poate achita, in+
+ termen de 48 de ore de la data primirii procesu+
+luiverbal de constatare a contraventiei, jumatat+
+e din minimul amenzii prevazute in prezenta lege+
+.. Art. 139^6. (1) Constituie infractiuni si se +
+pedepsesc cu inchisoare de la 2 al 5 ani sau cu +
+amenda urmatoarele fapte: a ) realizarea, in sco+
+pul distribuirii, fara a se urmari direct sau in+
+direct un avantaj material, cu orice mijloace si+
+ in orice mod, de marfuri-pirat; b ) plasarea ma+
+rfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de i+
+mport sau de export, sub un regim vamal suspensi+
+v ori in zone libere; c ) orice alta modalitate +
+de introducere a marfurilor-pirat pe piata inter+
+na.. (2) Constituie infractiune si se pedepseste+
+ cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda of+
+erirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea +
+sau transportul, in scopul distribuirii de marfu+
+ri-pirat, precum si detinerea acestora in scopul+
+ utilizarii prin comunicare publica la punctele +
+de lucru ale persoanelor juridice.. (3) In cazul+
+ in care faptele prevazute la alin. (1) si (2) s+
+unt savarsite in scop comercial, acestea se sanc+
+tioneaza cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani.. (+
+4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctio+
+neaza si inchirierea sau oferirea spre inchirier+
+e de marfuri pirat.. (5) Constituie infractiune +
+si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3+
+ ani sau cu amenda promovarea de marfuri-pirat p+
+rin orice mijloc si in orice mod, inclusiv prin +
+utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor+
+ electronice de comunicare sau prin expunerea or+
+i prezentarea catre public a listelor sau a cata+
+loagelor de produse.. (6) In cazul in care orica+
+re dintre faptele prevazute la alin. (1) -(4) au+
+ produs consecinte deosebit de grave, acestea se+
+ sanctioneaza cu inchisoare de la 5 ani la 15 an+
+i. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor, ca+
+lculul pagubei materiale se efectueaza tinandu-s+
+e seama de marfurile pirat identificate in condi+
+tiile prevazute la alin. (1)-(4) si de pretul pe+
+r unitate al produselor originale, cumulat cu su+
+mele incasate ilegal de faptuitor.. (7) Cu pedea+
+psa prevazuta la alin. (6) se sanctioneaza savar+
+sirea faptelor mentionate la alin. (1) -(5) de c+
+atre un grup infractional organizat.. (8) In sen+
+sul prezentei legi, prin marfuri pirat se intele+
+ge: toate copiile, indiferent de suport, inclusi+
+v copertele, realizate fara consimtamantul titul+
+arului de drepturi sau al persoanei legal autori+
+zate de acesta si care sunt executate, direct or+
+i indirect, total sau partial, de pe un produs p+
+urtator de drepturi de autor sau de drepturi con+
+exe ori de pe ambalajele sau copertele acestora.+
+ (9 ) In sensul prezentei legi, prin scop comerc+
+ial se intelege urmarirea obtinerii, direct sau +
+indirect, a unui avantaj economic ori material. +
+ (10) Scopul comercial se prezuma daca marfa pir+
+at este identificata la sediul, la punctele de l+
+ucru, in anexele acestora sau in mijloacele de t+
+ransport utilizate de operatorii economici care +
+au in obiectul de activitate reproducerea, distr+
+ibuirea, inchirierea, depozitarea sau transportu+
+l de produse purtatoare de drepturi de autor ori+
+ de drepturi conexe.. Art. 139^7. Refuzul de a d+
+eclara provenienta marfurilor-pirat ori a dispoz+
+itivelor-pirat de control al accesului, utilizat+
+e pentru serviciile de programe cu acces conditi+
+onat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni l+
+a 2 ani sau cu amenda.. Art. 139^8. Constituie i+
+nfractiune si se pedepseste cu inchisoare de la +
+1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia p+
+ublicului, inclusiv prin internet sau prin alte +
+retele de calculatoare, fara consimtamantul titu+
+larilor de drepturi, a operelor sau a produselor+
+ purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi s+
+ui-generis ale fabricantilor de baze de date ori+
+ a copiilor acestora, indiferent de suport, astf+
+el incat publicul sa le poata accesa in orice lo+
+c sau in orice moment ales in mod individual.. A+
+rt. 139^9. Constituie infractiune si se pedepses+
+te cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda +
+reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a+
+ programelor pentru calculator in oricare dintre+
+ urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rul+
+are sau executare, afisare ori transmitere in re+
+tea interna.. Art. 140. (1) Constituie infractiu+
+ni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la+
+ 2 ani sau cu amenda urmatoarele fapte comise fa+
+ra autorizarea sau consimtamantul titularului dr+
+epturilor recunoscute de prezenta lege: a ) repr+
+oducerea operelor sau a produselor purtatoare de+
+ drepturi conexe; b ) distribuirea, inchirierea +
+sau importul pe piata interna a operelor ori a p+
+roduselor purtatoare de drepturi conexe, altele +
+decat marfurile-pirat; c ) comunicarea publica a+
+ operelor sau a produselor purtatoare de dreptur+
+i conexe; d ) radiodifuzarea operelor sau a prod+
+uselor purtatoare de drepturi conexe; e ) retran+
+smiterea prin cablu a operelor sau a produselor +
+purtatoare de drepturi conexe; f ) realizarea de+
+ opere derivate; g ) fixarea, in scop comercial,+
+ a interpretarilor sau a executiilor artistice o+
+ri a programelor de radiodifuziune sau de televi+
+ziune; h ) incalcarea prevederilor art. 134.. (2+
+) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se +
+intelege interpretarile sau executiile artistice+
+ fixate, fonogramele, videogramele si propriile +
+emisiuni ori servicii de programe ale organismel+
+or de radiodifuziune si de televiziune.. Art. 14+
+1. Constituie infractiune si se pedepseste cu in+
+chisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de +
+la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta perso+
+anei care isi insuseste, fara drept, calitatea d+
+e autor al unei opere sau fapta persoanei care a+
+duce la cunostinta publica o opera sub un alt nu+
+me decat acela decis de autor.. Art. 141^1. (1) +
+Producerea, importul, distribuirea, detinerea, i+
+nstalarea, intretinerea sau inlocuirea, in mod i+
+licit, a dispozitivelor de control al accesului,+
+ fie originale, fie pirat, utilizate pentru serv+
+iciile de programe cu acces conditionat constitu+
+ie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de+
+ la 2 la 5 ani sau cu amenda.. (2) Fapta persoan+
+ei care se racordeaza fara drept sau care racord+
+eaza fara drept o alta persoana la servicii de p+
+rograme cu acces conditionat constituie infracti+
+une si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni +
+la 3 ani sau cu amenda.. (3) Utilizarea anunturi+
+lor publice ori a mijloacelor electronice de com+
+unicare in scopul promovarii dispozitivelor pira+
+t de control al accesului la serviciile de progr+
+ame cu acces conditionat, precum si expunerea sa+
+u prezentarea catre public in orice mod, fara dr+
+ept, a informatiilor necesare confectionarii de +
+dispozitive de orice fel, apte sa asigure accesu+
+l neautorizat la serviciile de programe precizat+
+e, cu acces conditionat, ori destinate accesului+
+ neautorizat in orice mod la astfel de servicii,+
+ constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchi+
+soare de la o luna la 3 ani.. (4) Vanzarea sau i+
+nchirierea dispozitivelor pirat de control al ac+
+cesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani +
+la 10 ani.. (5) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (+
+4) se sanctioneaza si savarsirea faptelor prevaz+
+ute la alin. (1) si (2) in scop comercial.. (6) +
+In sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat+
+ de control al accesului se intelege orice dispo+
+zitiv a carui confectionare nu a fost autorizata+
+ de catre titularul drepturilor recunoscute prin+
+ prezenta lege in raport cu un anumit serviciu d+
+e programe de televiziune cu acces conditionat, +
+realizat pentru facilitarea accesului la acel se+
+rviciu.. Art 142 - abrogat. Art. 143. (1) Consti+
+tuie infractiune si se pedepseste cu inchisoare +
+de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoa+
+nei care, fara drept, produce, importa, distribu+
+ie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre v+
+anzare sau inchiriere, ori detine, in vederea co+
+mercializarii, dispozitive ori componente care p+
+ermit neutralizarea masurilor tehnice de protect+
+ie sau care presteaza servicii care conduc la ne+
+utralizarea masurilor tehnice de protectie sau c+
+are neutralizeaza aceste masuri tehnice de prote+
+ctie, inclusiv in mediul digital.. (2) Constitui+
+e infractiune si se pedepseste cu inchisoare de +
+la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei+
+ care, fara a avea consimtamantul titularilor de+
+ drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astf+
+el permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o +
+incalcare a unui drept prevazut in prezenta lege+
+: a ) inlatura in scop comercial, de pe opere sa+
+u de pe alte produse protejate, ori modifica pe +
+acestea orice informatie sub forma electronica p+
+rivind regimul drepturilor de autor sau al drept+
+urilor conexe aplicabil; b ) distribuie, importa+
+ in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comu+
+nica public sau pune la dispozitie publicului, a+
+stfel incat sa poata fi accesate, in orice loc s+
+i in orice moment, alese in mod individual, fara+
+ drept, prin intermediul tehnicii digitale, oper+
+e sau alte produse protejate, pentru care inform+
+atiile existente sub forma electronica, privind +
+regimul drepturilor de autor sau al drepturilor +
+conexe, au fost inlaturate ori modificate fara a+
+utorizatie.. Art. 143^1. (1) Nu se pedepseste pe+
+rsoana care, mai inainte de a fi inceputa urmari+
+rea penala, denunta autoritatilor competente par+
+ticiparea sa la o asociatie sau intelegere in ve+
+derea comiterii uneia dintre infractiunile preva+
+zute la art. 139^6, permitand astfel identificar+
+ea si tragerea la raspundere penala a celorlalti+
+ participanti.. (2) Persoana care a comis una di+
+ntre infractiunile prevazute la art. 139^6 si ca+
+re, in timpul urmaririi penale, denunta si facil+
+iteaza identificarea si tragerea la raspundere p+
+enala a altor persoane care au savarsit infracti+
+uni legate de marfuri pirat sau de dispozitive p+
+irat de control al accesului, beneficiaza de red+
+ucerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazut+
+e de lege.. (3) De prevederile alin. (1) benefic+
+iaza si persoanele care au comis infractiuni pre+
+vazute la art. 139^9, 140 si 141, in conditiile +
+in care se recupereaza prejudiciul constatat.. A+
+rt. 145. (1) Constatarea infractiunilor prevazut+
+e in prezenta lege se face de catre structurile +
+specializate ale Inspectoratului General al Poli+
+tiei Romane si Inspectoratului General al Politi+
+ei de Frontiera.. (2) Constatarea infractiunilor+
+ prevazute la art. 139^6 alin. (6), art. 139^8, +
+139^9 si 143 se face si de catre Inspectoratul G+
+eneral pentru Comunicatii si Tehnologia Informat+
+iilor, iar a celor prevazute la art. 139^6, 139^+
+8 si 141^1 se poate face si de catre Jandarmeria+
+ Romana, in conditiile prevazute de art. 214 din+
+ Codul de procedura penala.... TITLUL IV. Aplica+
+rea legii. Dispozitii tranzitorii si finale Art.+
+ 146. Beneficiaza de protectia prevazuta de prez+
+enta lege urmatoarele: a ) operele ai caror auto+
+ri sunt cetateni romani, chiar daca nu au fost a+
+duse inca la cunostinta publica; b ) operele ai +
+caror autori sunt persoane fizice sau juridice c+
+u domiciliul ori cu sediul in Romania, chiar dac+
+a nu au fost aduse la cunostinta publica; c ) op+
+erele de arhitectura construite pe teritoriul Ro+
+maniei; d ) interpretarile sau executiile artist+
+ilor interpreti ori executanti care au loc pe te+
+ritoriul Romaniei; e ) interpretarile sau execut+
+iile artistilor interpreti ori executanti care s+
+unt fixate in inregistrari protejate de prezenta+
+ lege; f ) interpretarile sau executiile artisti+
+lor interpreti ori executanti care nu au fost fi+
+xate in inregistrari, dar sunt transmise prin em+
+isiuni de radiodifuziune sau de televiziune prot+
+ejate de prezenta lege; g ) inregistrarile sonor+
+e sau audiovizuale ai caror producatori sunt per+
+soane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu s+
+ediul in Romania; h ) inregistrarile sonore sau +
+audiovizuale a caror prima fixare pe un suport m+
+aterial a avut loc pentru prima data in Romania;+
+ i ) programele de radiodifuziune si de televizi+
+une emise de organisme de radiodifuziune si de t+
+eleviziune cu sediul in Romania; j ) programele +
+de radiodifuziune si de televiziune transmise de+
+ organisme transmitatoare cu sediul in Romania. +
+ Art. 147. Persoanele fizice sau juridice strain+
+e, titulare ale drepturilor de autor sau ale dre+
+pturilor conexe, beneficiaza de protectia prevaz+
+uta prin conventiile, tratatele si acordurile in+
+ternationale la care Romania este parte, iar in +
+lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal +
+cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca ace+
+stia sa beneficieze, la randul lor, de tratament+
+ similar in statele respective.. Art. 147^1. In +
+completarea prevederilor prezentei legi se pot a+
+dopta reglementari speciale pentru stabilirea un+
+or masuri, inclusiv privind aplicarea si utiliza+
+rea codurilor de identificare a sursei, in veder+
+ea combaterii importului, producerii, reproducer+
+ii, distribuirii sau inchirierii de marfuri pira+
+t ori dispozitive pirat de control al accesului,+
+ utilizate pentru serviciile de programe cu acce+
+s conditionat, precum si pentru utilizarea de ma+
+rcaje speciale pentru atestarea platii remunerat+
+iei compensatorii pentru copia privata.. Art. 14+
+8. (1) In vederea inregistrarii, ca mijloc de pr+
+oba, a operelor realizate in Romania, se infiint+
+eaza Registrul National de Opere, administrat de+
+ Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Inreg+
+istrarea este facultativa si se face contra cost+
+, potrivit normelor metodologice si tarifelor st+
+abilite prin hotarare a Guvernului.. (2) Existen+
+ta si continutul unei opere se pot dovedi prin o+
+rice mijloace de proba, inclusiv prin includerea+
+ acesteia in repertoriul unui organism de gestiu+
+ne colectiva.. (3) Autorii si alti titulari de d+
+repturi sau detinatorii de drepturi exclusive al+
+e autorilor, la care se face referire in prezent+
+a lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sa+
+u pe copiile autorizate ale operelor, mentiunea +
+de rezervare a exploatarii acestora, semnalata c+
+onform uzantelor, constand intr-un simbol reprez+
+entat prin litera C, in mijlocul unui cerc, inso+
+tit de numele lor, de locul si anul primei publi+
+cari.. (4) Producatorii de inregistrari sonore, +
+artistii interpreti sau executanti si alti detin+
+atori de drepturi exclusive ale producatorilor s+
+au ale artistilor interpreti ori executanti, la +
+care se face referire in prezenta lege, au drept+
+ul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile aut+
+orizate ale inregistrarilor sonore sau audiovizu+
+ale ori pe invelisul care le contine, mentiunea +
+de rezervare a exploatarii acestora, semnalata c+
+onform uzantelor si constand intr-un simbol repr+
+ezentat prin litera P, in mijlocul unui cerc, in+
+sotit de numele lor, de locul si anul primei pub+
+licari.. (5) Pana la proba contrara, se prezuma +
+ca drepturile exclusive, semnalate conform uzant+
+elor, prin simbolurile mentionate la alin. (3) s+
+i (4) sau prin mentiunile prevazute la art. 104 +
+si 106^2, exista si apartin persoanelor care le-+
+au utilizat.. (6) Dispozitiile alin. (3), (4) si+
+ (5) nu conditioneaza existenta drepturilor recu+
+noscute si garantate prin prezenta lege.. (7) Au+
+torii de opere si titularii de drepturi, o data +
+cu includerea operei lor in repertoriul organism+
+ului de gestiune colectiva, isi pot inregistra s+
+i numele literar sau artistic, exclusiv in veder+
+ea aducerii acestuia la cunostinta publica.. Art+
+. 149. (1) Actele juridice incheiate sub regimul+
+ legislatiei anterioare isi produc toate efectel+
+e conform aceleia, cu exceptia clauzelor care pr+
+evad cesiunea drepturilor de utilizare a totalit+
+atii operelor pe care autorul le poate crea in v+
+iitor.. (2) Beneficiaza de protectia prezentei l+
+egi si operele, inclusiv programele pentru calcu+
+lator, interpretarile sau executiile, inregistra+
+rile sonore sau audiovizuale, precum si programe+
+le organismelor de radiodifuziune si de televizi+
+une realizate anterior intrarii in vigoare a pre+
+zentei legi, in conditiile prevazute la alin. (1+
+).. (3) Durata drepturilor patrimoniale asupra o+
+perelor create inainte de intrarea in vigoare a +
+prezentei legi si pentru care nu au expirat term+
+enele de protectie calculate conform procedurilo+
+r legislatiei anterioare se prelungeste pana la +
+termenul de protectie prevazut in prezenta lege.+
+ Prelungirea produce efecte numai de la intrarea+
+ in vigoare a prezentei legi.. Art. 150. (1) Uti+
+lajele, schitele, machetele, manuscrisele si ori+
+ce alte bunuri care servesc direct la realizarea+
+ unei opere ce da nastere unui drept de autor nu+
+ pot face obiectul unei urmariri silite.. (2) Su+
+mele datorate autorilor, ca urmare a utilizarii +
+operelor lor, beneficiaza de aceeasi protectie c+
+a si salariile si nu pot fi urmarite decat in ac+
+eleasi conditii. Aceste sume sunt supuse impozit+
+arii conform legislatiei fiscale in materie.. (3+
+) - abrogat. Art. 151. Litigiile privind dreptul+
+ de autor si drepturile conexe sunt de competent+
+a organelor jurisdictionale, potrivit prezentei +
+legi si dreptului comun.. Art. 151^1. (1) Comisi+
+a Europeana va fi informata cu privire la intent+
+ia de adoptare a unor dispozitii nationale de re+
+glementare a unor noi drepturi conexe, precizand+
+u-se motivele esentiale care justifica reglement+
+area acestor drepturi, precum si durata de prote+
+ctie corespunzatoare.. (2) Vor fi comunicate Com+
+isiei Europene orice dispozitii nationale adopta+
+te in domeniul reglementat de prezenta lege.. (3+
+) Va fi transmisa Comisiei Europene lista organi+
+smelor de radiodifuziune carora le sunt aplicabi+
+le dispozitiile art. 119 alin. (2).. (4) Oficiul+
+ Roman pentru Drepturile de Autor este responsab+
+il de efectuarea comunicarilor prevazute la alin+
+. (1)-(3) catre Comisia Europeana.. Art. 151^2. +
+Prezenta lege transpune prevederile urmatoarelor+
+ acte normative comunitare: a ) Directiva Consil+
+iului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protect+
+ia juridica a programelor pentru calculator, pub+
+licata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Euro+
+pene nr. L 122 din 17 mai 1991; b ) Directiva Co+
+nsiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privi+
+nd dreptul de inchiriere si de imprumut si anumi+
+te drepturi conexe dreptului de autor in domeniu+
+l proprietatii intelectuale, publicata in Jurnal+
+ul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 346 d+
+in 24 noiembrie 1992; c ) Directiva Consiliului +
+93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armoniz+
+area anumitor dispozitii referitoare la dreptul +
+de autor si drepturile conexe aplicabile difuzar+
+ii de programe prin satelit si retransmisiei pri+
+n cablu, publicata in Jurnalul Oficial al Comuni+
+tatilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993;+
+ d ) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octo+
+mbrie 1993 privind armonizarea duratei de protec+
+tie a dreptului de autor si a anumitor drepturi +
+conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Comunit+
+atilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993;+
+ e ) Directiva Parlamentului European si a Consi+
+liului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protec+
+tia juridica a bazelor de date, publicata in Jur+
+nalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 07+
+7 din 27 martie 1996; f ) Directiva Parlamentulu+
+i European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 ma+
+i 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale +
+dreptului de autor si drepturilor conexe in soci+
+etatea informationala, publicata in Jurnalul Ofi+
+cial al Comunitatilor Europene nr. L 006 din 10 +
+ianuarie 2002; g ) Directiva Parlamentului Europ+
+ean si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembri+
+e 2001 privind dreptul de suita in beneficiul au+
+torului unei opere de arta originale, publicata +
+in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr+
+. L 272 din 13 octombrie 2001; h ) Directiva Par+
+lamentului European si a Consiliului 2004/48/CE +
+din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectar+
+ii drepturilor de proprietate intelectuala, publ+
+icata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europ+
+ene nr. L 157 din 30 aprilie 2004.. Art. 152. Or+
+ganismele de gestiune colectiva care functioneaz+
+a la data intrarii in vigoare a prezentei legi s+
+unt obligate sa se conformeze dispozitiilor art.+
+ 125, in termen de 6 luni de la intrarea in vigo+
+are a prezentei legi.. Art. 153. Dispozitiile pr+
+ezentei legi se completeaza cu dispozitiile drep+
+tului comun.. Art. 154. (1) Prezenta lege intra +
+in vigoare la 90 de zile de la data publicarii e+
+i in Monitorul Oficial al Romaniei.. (2) Pe acee+
+asi data se abroga Decretul nr. 321 din 21 iunie+
+ 1956 privind dreptul de autor, cu modificarile +
+ulterioare, precum si orice alte dispozitii cont+
+rare.. (3) Pana la aprobarea tabelelor si a meto+
+dologiilor negociate conform prevederilor art. 1+
+31 din prezenta lege, se aplica tarifele stabili+
+te prin actele normative in vigoare....[finish] +